Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 41 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-15
Data wejscia w życie:2001-02-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 41 z 2001


Strona 1 z 5
41

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Art. 1. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w pkt 3 na końcu lit. b) dodaje się wyrazy „albo zabezpiecza kopalnie przed zagrożeniami wodnymi po zakończeniu likwidacji kopalni,” b) w pkt 8 w zdaniu wstępnym po myślniku wyrazy „należy przez to rozumieć takiego pracownika zatrudnionego pod ziemią oraz pracownika zatrudnionego w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, z którym zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli” zastępuje się wyrazami „należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego, w dniu wejścia w życie ustawy, pod ziemią oraz w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, z którym zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony, jeżeli”, c) w pkt 9 kropkę na końcu lit. b) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) ekwiwalencie pieniężnym obliczonym jako wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na potrzeby ustalania wysokości świadczenia socjalnego i zasiłku socjalnego — należy przez to rozumieć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pomniejszone o kwotę odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w części finansowanej przez ubezpieczonego.”;

2) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Dziennik Ustaw Nr 5                — 299 —                Poz. 41


należy uregulować w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,”;

„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin górniczych, o których mowa w art. 2 pkt 9.”;

3) w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b), w art. 17 w ust. 5 w zdaniu wstępnym, w art. 35 w ust. 1 w zdaniu wstępnym użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Finansów” zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw finansów publicznych”;

4) w art. 5: a) w ust. 2 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 2a i ust. 2b.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i ust. 2b w brzmieniu: „2a. Z dniem przejęcia przez spółkę, o której mowa w art. 13a, kopalni postawionej w stan całkowitej likwidacji, podlegają umorzeniu następujące zobowiązania dotyczące tej kopalni, wraz z odsetkami:

1) powstałe przed dniem 1 stycznia 1999 r. wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — z tytułu ubezpieczeń społecznych,

2) powstałe przed dniem 1 stycznia 2000 r. wobec: a) budżetu państwa — z tytułu podatku od towarów i usług, b) Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych — z tytułu należnych składek, c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — z tytułu należnych wpłat, d) Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej — z tytułu należnych opłat i kar, w częściach dotyczących tych funduszy, e) gminy — z tytułu opłat i kar należnych gminie. 2b. Wielkość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w ust. 2a, zostanie określona w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.”, c) w ust. 4: — w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”, — w pkt 3 wyrazy „od dnia 1 stycznia 2001 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2003 r.”, d) w ust. 6: — w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2000 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2002 r.”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. następuje spłata zobowiązań w równych ratach kwartalnych, z tym że ostatnią ratę

5) w art. 6: a) w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w art. 5 ust. 1 i ust. 4” dodaje się wyrazy „i w art. 9 ust. 1—3”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Umorzenie lub przejęcie, w trybie art. 13a ust. 3, kwoty zobowiązań uwzględnia się w rachunku zysków i strat, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości, z tym że przychody powstałe z tych tytułów nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”;

6) w art. 7: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku przedsiębiorstwa górniczego, które powstało po dniu 30 czerwca 1999 r., postępowanie oddłużeniowe wszczyna się na jego wniosek złożony wierzycielowi do dnia 31 marca 2001 r.”, b) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „o którym mowa w ust. 2 i w ust. 2a” oraz wyrazy „na działalności operacyjnej, najpóźniej do końca 2000 r.” zastępuje się wyrazami „ze sprzedaży węgla, najpóźniej do końca 2001 r.”, c) w ust. 6 w zdaniu wstępnym wyrazy „Minister Gospodarki, w uzgodnieniu z Ministrem Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministrem Finansów i Ministrem Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska, finansów publicznych i Skarbu Państwa”;

7) w art. 8: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku niemożności terminowego regulowania zobowiązań, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zobowiązania te mogą być regulowane przez dłużnika na zasadach określonych w umowie zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.”, b) w ust. 5 po wyrazach „w ust. 2” dodaje się wyrazy „lub wynikających z umowy, o której mowa w ust. 2a,” c) w ust. 6 wyrazy „Minister Gospodarki, w uzgodnieniu z Ministrem Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministrem Finansów i Ministrem Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw gospodarki, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw środowiska, finansów publicznych i Skarbu Państwa”, d) w ust. 7 wyrazy „Ministra Gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw gospodarki”;

8) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 41 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 45 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 44 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 43 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 40 z 2001

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 68

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Monitor Polski 2000 nr 4 poz. 67

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1999 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 10 poz. 196

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 1999 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 349

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.