Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 519 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-09
Data wejscia w życie:2001-05-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 519 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3369 —                Poz. 519


519

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. Na podstawie art. 59 ust. 3 oraz w związku z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych (Dz. U. Nr 104, poz. 655, „Lp. 1 1 2 3 Profesor Wykładowca Asystent Stanowisko 2 z 1999 r. Nr 39, poz. 390 i z 2000 r. Nr 33, poz. 396) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dodatek wypłaca się w wysokości:

1) od 24,00 zł do 92,00 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) od 40,00 zł do 123,00 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) od 52,00 zł do 177,00 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości.”;

2) w § 9 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie: Stawka za godzinę w złotych 3 34,00—60,00 28,00—50,00 20,00—40,00” ją do najbliższej wartości dzielącej się przez

50. 5. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego (lub rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem) egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 6,50 zł. Wynagrodzenie to przysługuje tylko jednej osobie — egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

6. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6,50 zł. W razie potrzeby sprawdzenia jednej pracy pisemnej przez kilku egzaminatorów, ich łączne wynagrodzenie nie może być wyższe od 13,00 zł.

7. Egzaminator biorący równocześnie udział w pracach uczelnianej i w powołanej w jednostce organizacyjnej uczelni zawodowej komisji rekrutacyjnej otrzymuje tylko jedno (wyższe) z wynagrodzeń wymienionych w ust. 1—6.

8. Za przeprowadzenie wchodzącej w skład postępowania kwalifikacyjnego z wychowania fizycznego jednej próby sprawnościowej każdego kandydata komisja egzaminacyjna otrzymuje wynagrodzenie w wysokości do 6,50 zł niezależnie od liczby jej członków.

3) § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10.

1. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach uczelnianej komisji rekrutacyjnej przysługuje następujące wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów:

1) do 2000 osób — do 270,00 zł,

2) od 2001 do 4000 osób — do 330,00 zł,

3) ponad 4000 osób — do 420,00 zł.

2. Rektor może ustalić wynagrodzenie dla sekretarza uczelnianej komisji wyższe od stawek określonych w ust. 1, nie wyższe jednak niż o 50%.

3. Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnej powołanej w jednostce organizacyjnej uczelni zawodowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) przewodniczącemu — 65,00 zł za każdych 50 kandydatów,

2) sekretarzowi — przy liczbie kandydatów: a) do 200 osób — do 490,00 zł, b) od 201 do 400 osób — do 585,00 zł, c) ponad 400 osób — do 780,00 zł,

3) pozostałym członkom komisji — do 26,00 zł za każdych 50 kandydatów.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 3, oblicza się na podstawie liczby kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, zaokrąglając

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 519 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 522 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 518 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 517 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 516 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-rozwojowych, prowadzących działalność gospodarczą na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 515 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 514 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 532 z 2001

  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 520 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych niebędących nauczycielami akademickimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 529 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 528 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 527 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 526 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 525 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 524 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 513 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 521 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 523 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 530 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2001 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 531 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania przetargowego na udzielenie koncesji na budowę i eksploatację autostrad płatnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-22 poz. 390

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1364

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-25 poz. 1898

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-26 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.