Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 574 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-02
Data wejscia w życie:2001-06-04
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 574 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 574, Nr 84, poz. 907;

Art. 1.

1. Ustanowienie przez Radę Ministrów, na podstawie odrębnych przepisów, kontyngentów taryfowych oraz plafonów taryfowych dla towarów przywożonych na polski obszar celny nie może spowodować ubytków dochodów budżetu państwa z tytułu cła na kwotę większą niż 920.000 tys. zł, w tym 200.000 tys. zł w związku z ustanowieniem kontyngentów taryfowych oraz plafonów taryfowych niewynikających z zobowiązań międzynarodowych oraz innych zobowiązań zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kontyngentów taryfowych oraz plafonów taryfowych wiążących się z importem interwencyjnym podstawowych produktów żywnościowych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, importem towarów o charakterze strategicznym oraz towarów związanych z modernizacją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego. Art. 3.

1. Upoważnia się Wojewodę Lubuskiego do przekazania dotacji podmiotowej na działalność Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki S.A., której wysokość określa ustawa budżetowa.

2. Zobowiązuje się Radę Ministrów do przekazania komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu sprawozdania Wojewody Lubuskiego z wykorzystania środków dotacji, o której mowa w ust. 1, w terminie określonym dla przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 4.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z:

1) dofinansowaniem kosztów wdrażania reformy oświaty,

2) realizacją zadań oświaty i wychowania,

3) inicjatywami wspierania edukacji na wsi, w tym pomocą materialną dla młodzieży wiejskiej,

4) usuwaniem skutków powodzi,

5) programem działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia.

2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, ujęte są w rezerwach celowych budżetu państwa.

3. Podziału środków na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 8, dokonuje, w porozumieniu z wojewodami, minister właściwy do spraw:

1) oświaty i wychowania – odnośnie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3,

2) zdrowia – odnośnie środków, o których mowa w ust. 1 pkt

5. 4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem skutków finansowych powstałych w 2000 r. dla jednostek samorządu terytorialnego w wyniku zmiany zasad wynagradzania nauczycieli, określonych w art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323).

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin, powiatów i województw, którym mogą zostać udzielone dotacje na cele wymienione w ust. 1 pkt 4 oraz szczegółowe zasady udzielania i sposób rozliczania tych dotacji.

6. O przeznaczeniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

7. Do rozliczenia dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mają zastosowania postanowienia art. 93 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499).

8. Podział środków na dotacje, o których mowa w ust. 1, uwzględnia wymogi wynikające z wyodrębnienia w trybie art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), zadań finansowanych z tych dotacji.

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 5. Środki określone w części 83 oraz w części 85 budżetu państwa, przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego, są objęte kontraktami wojewódzkimi. Art. 6.

1. Izbom rolniczym przysługuje dotacja celowa na wykonywanie ich zadań ustawowych.

2. Środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, ujęte są w rezerwie celowej budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa przekazuje izbom rolniczym dotacje, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem właściwych wojewodów. Art. 7.

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego informuje właściwego wojewodę o zmianach dokonanych na zasadach i w trybie art. 61a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459), w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie.

2. Wojewodowie przedkładają ministrowi właściwemu do spraw finansów, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zbiorczą informację wraz z częścią opisową o dokonanych przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego zmianach przeznaczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, w terminach określonych dla złożenia kwartalnych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetu państwa. Art. 8. Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia centralnych zakupów ze środków ujętych w odpowiednich rezerwach celowych budżetu państwa:

1) autobusów szkolnych przeznaczonych na dowożenie dzieci do szkół,

2) wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Art. 9. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 353.100 tys. zł.

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 10.

1. Upoważnia się dysponentów części budżetu państwa, w których zostały zaplanowane niepodatkowe dochody budżetu państwa, do:

1) odpłatnego zlecania jednostkom organizacyjnym, innym niż organy administracji publicznej, w tym również bankom, poboru niepodatkowych należności budżetu państwa,

2) przeznaczenia do 4% dochodów, zrealizowanych w trybie określonym w pkt 1, na pokrycie kosztów związanych z poborem tych dochodów.

2. Upoważnia się państwowe jednostki budżetowe realizujące, w drodze egzekucji administracyjnej, dochody budżetu państwa (niebędące podatkami) do przeznaczania 5% uzyskanych dochodów na opłacenie należnej organom egzekucyjnym opłaty określonej w art. 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315). Art. 11.

1. W 2001 r. będą realizowane zobowiązania budżetu państwa z tytułu dopłat do należnego bankom oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1993 r. na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów:

1) z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w 1991 r. w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów (Dz.U. Nr 50, poz. 217),

2) z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992 (Dz.U. Nr 24, poz. 102),

3) z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1993 (Dz.U. Nr 30, poz. 137).

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do zawarcia odpowiednich umów na dopłaty, o których mowa w ust. 1, do kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1993 r. Art. 12. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do przekazania instytucjom ubezpieczeniowym środków finansowych w wysokości wynikającej z zastosowania ulg w składkach na ubezpieczenia komunikacyjne AC dla inwalidów wojennych i wojskowych, uprawnionych do tych ulg na podstawie odrębnych przepisów.

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 13.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji oraz warunki uzyskania przez pracowników hutnictwa żelaza i stali uprawnień do osłon socjalnych, zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników przemysłu hutnictwa żelaza i stali.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania i sposób wykorzystania i rozliczania dotacji oraz warunki uzyskania przez pracowników podmiotów przemysłowego potencjału obronnego uprawnień do osłon socjalnych, zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania odpraw ustawowych i osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu. Art. 14.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową w ramach dotacji ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi warunki uzyskania uprawnień do urlopu górniczego lub zasiłku socjalnego oraz sposób obliczania i tryb wypłacania świadczeń socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych. Art. 15. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, a w szczególności określi tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji oraz warunki uzyskania przez pracowników koksownictwa uprawnień do osłon socjalnych, zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu.

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 16.

1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania przeniesień kwoty środków na uposażenia, nagrody roczne i pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy - pomiędzy częściami i działami - odpowiednio na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

2. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do dokonywania przeniesień limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia pomiędzy grupami osób będących sędziami i prokuratorami oraz asesorami i aplikantami, określonymi w załączniku do ustawy budżetowej. Art. 17.

1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w ciągu roku wzajemnych przeniesień wydatków planowanych na obsługę długu publicznego Skarbu Państwa pomiędzy częściami przeznaczonymi na obsługę długu zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa.

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w ciągu roku transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności odsetkowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki związane z kosztami obsługi długu krajowego lub zagranicznego.

3. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w ciągu roku transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody w części krajowej lub zagranicznej. Art. 18. Do dokonywania przeniesień limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz do przeniesień środków i wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1, nie stosuje się ograniczeń określonych w art. 96 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 4 ust.

7. Art. 19.

1. Wydatki budżetowe ujęte w budżecie państwa w części obrona narodowa przeznaczone na realizację programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie mogą być wykorzystane na inne cele.

2. W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych w dziale obrona narodowa upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia na realizację programów, o których mowa w ust.

1. Art. 20. Wydatki budżetowe ujęte w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznaczone na realizację programów re2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

formy górnictwa węgla kamiennego, w tym dla gmin górniczych, restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali, koksownictwa oraz górnictwa siarki, nie mogą być wykorzystane na inne cele. Art. 21.

1. W przypadku nieprzekazania przez Ministra Obrony Narodowej zakresu częstotliwości na potrzeby operatorów UMTS, środki przewidziane na uzupełnienie finansowania wydatków na techniczną modernizację armii przeznacza się na:

1) zakupy uzbrojenia – do kwoty nieprzekraczającej 100.000 tys. zł,

2) koszty integracji z Unią Europejską – do kwoty nieprzekraczającej 100.000 tys. zł.

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonania, w zakresie określonym w ust. 1, odpowiednich zmian w budżecie państwa. Art. 22. Niewykorzystane środki rezerw celowych dotyczących:

1) rozpoczęcia programu wyposażania Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe wraz z niezbędną w tym celu infrastrukturą lotniskową,

2) prac badawczo-rozwojowych rozstrzygających możliwość dokończenia programu samolotu szkoleniowego przeznacza się na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 23.

1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania w roku 2001 refundacji, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz w ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43).

2. W zakresie ustalonym w ust. 1 mają zastosowanie tryb i terminy określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust.

1. Art. 24.

1. Ze środków specjalnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 4 ust. 7, gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie i Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, a także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do środków specjalnych, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r.

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791, z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496, Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 123, poz. 777, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18) oraz w art. 56 ust. 2 i art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315), dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 18,5% planowanych wpływów.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana do budżetu państwa w częściach, co kwartał, w wysokości 25% wpłaty w terminie 20 dni po zakończeniu kwartału, a za IV kwartał - w terminie do dnia 20 grudnia 2001 r. Wpłata ze środków specjalnych ujętych w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, nastąpi w dwóch równych częściach - w terminie do dnia 30 czerwca 2001 r. oraz do dnia 20 grudnia 2001 r.

3. W przypadku powstania nadwyżki pomiędzy planowanym a faktycznym stanem środków obrotowych na koniec roku, dysponent środków specjalnych, o których mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od dnia przyjęcia sprawozdania finansowego, dokona wpłaty do budżetu państwa w wysokości 18,5% tej nadwyżki. Art. 25. (uchylony) Art. 26. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 9 wyrazy „o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a)-e)” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a)-e) i h)”;

2) w art. 16a w ust. 3 wyraz „podatnika” zastępuje się wyrazem „płatnika”;

3) w art. 20: a) w ust. 2 skreśla się pkt 1, b) skreśla się ust. 3;

4) w art. 21 w ust. 6 po wyrazie „wyrównawczej” dodaje się wyrazy „i wpłat, o których mowa w art. 23”;

5) w art. 36 w ust. 1 wyrazy „oraz dróg powiatowych i krajowych” zastępuje się wyrazami „oraz dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych”. Art. 27. Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra

2005-10-11

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 28. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuję ustawę z pominięciem art. 25 uznanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2001 r. (Monitor Polski Nr 13, poz.

217) za niezgodne z Konstytucją w związku z art. 28, a w konsekwencji z pominięciem części przepisu art. 28 o treści „z wyjątkiem art. 25, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.”.

2005-10-11

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 574 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 577 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 578 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 576 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r., Czwartego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 16 grudnia 1961 r., oraz Piątego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 18 czerwca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 575 z 2001

  Protokoły do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Paryżu dnia 2 września 1949 r.: Drugi Protokół, sporządzony w Paryżu dnia 15 grudnia 1956 r., Czwarty Protokół, sporządzony w Paryżu dnia 16 grudnia 1961 r. oraz Piąty Protokół, sporządzony w Strasburgu dnia 18 czerwca 1990 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 13 poz. 217

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 13/01.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1429

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-30 poz. 354

  Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.