Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 586 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-25
Data wejscia w życie:2001-06-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 586 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 56                — 3826 —                Poz. 586


586

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia,

2) warunki, zasady i tryb przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących,

3) wysokość minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych,

4) szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. §

2. Dotacje ustalane w ustawach budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwie górniczym i przedsiębiorstwie robót górniczych przeznacza się na finansowanie:

1) świadczeń socjalnych wraz z należnymi składkami,

2) zasiłków socjalnych wraz z należnymi składkami,

3) jednorazowych: a) odpraw pieniężnych, b) odpraw pieniężnych bezwarunkowych, c) bezpłatnych szkoleń,

4) pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach, oraz b) składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych — w części przypadającej na zatrudnionych byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych.

5) bezpłatnej pomocy doradczej,

6) nagród — z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowej nagrody rocznej — wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa — Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13), nagrody jubileuszowej, z zastrzeżeniem § 10, oraz deputatów węglowych,

7) odpisu naliczanego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na osoby przebywające na urlopach górniczych w spółce, o której mowa w art. 13a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, zwanej dalej „ustawą”. §

3. Dotacji udziela się:

1) lokalnym lub regionalnym instytucjom finansowym, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „instytucjami finansowymi”, na udzielanie pożyczek dla pracowników, o których mowa w art. 27 ustawy,

2) przedsiębiorstwom górniczym na refundację: a) odprowadzanych przez pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ustawy, składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych ze środków pracodawcy na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 586 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 584 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 592 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 581 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 591 z 2001

  Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 589 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 590 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 585 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 588 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 587 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 583 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 582 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 580 z 2001

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 579 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 452

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-05 poz. 1100

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-16 poz. 1428

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.