Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 588 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-15
Data wejscia w życie:2001-06-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 588 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 56                — 3832 —                Poz. 588


588

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Zezwolenia na rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymagają następujące materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezależnie od sposobu ich udostępniania:

1) mapy topograficzne,

2) mapy administracyjne,

3) mapy tematyczne,

4) mapa zasadnicza,

5) fotogrametryczne i teledetekcyjne zdjęcia lotnicze,

6) zdjęcia satelitarne,

7) materiały pochodne, opracowane na podstawie zdjęć, o których mowa w pkt 5 i

6. § 2.

1. Zezwolenia, o którym mowa w § 1, udziela się na wniosek zainteresowanego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) nazwę map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,

2) skalę i inne dane identyfikujące mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne, w tym w szczególności godło, rok wydania, autorstwo, określenie obszaru,

3) określenie zadania, dla którego będzie dokonywane rozpowszechnianie i rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,

4) wielkość nakładu reprodukowanych map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych,

5) określenie formy, w jakiej mają być udostępnione mapy, materiały fotogrametryczne i teledetekcyjne. § 3.

1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać warunki, na jakich zainteresowany może rozpowszechniać i rozprowadzać oraz reprodukować w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zezwolenie powinno zawierać w szczególności:

1) oznaczenie danych identyfikacyjnych materiałów, o których mowa w § 1, a w szczególności nazwę, godło, numer zdjęcia, skalę,

2) określenie zadania, dla którego będą wykorzystywane materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) obowiązek numeracji każdego reprodukowanego egzemplarza,

4) zakres rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

5) określenie sposobu naliczenia należności za udostępnione materiały,

6) określenie formy, w jakiej zainteresowany może rozpowszechniać i rozprowadzać materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Zezwolenie powinno zawierać również pouczenie o tym, że materiały są objęte ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, oraz pouczenie o niedopuszczalności odstępstw od warunków określonych w zezwoleniu. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa: J. Kropiwnicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 588 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 584 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 586 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 592 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 581 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 591 z 2001

  Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 589 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 590 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 585 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 587 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 583 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 582 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 580 z 2001

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 579 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie wizerunku ucznia przez szkołę

  Szkoła w której kiedyś się uczyłem opublikowała moje i innych znajomych zdjęcia zrobione w szkole w czasie zajęć na plakatach, broszurach reklamowych. Bez mojej zgody. (...)

 • Sprzedaż wizerunku a zgoda pisemna

  Czy osoba pozująca do zdjęć, która wyraziła ustną zgodę i otrzymała za pozowanie wynagrodzenie, ma prawo do odszkodowania, jeżeli jej zdjęcia zostały opublikowane (...)

 • Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej

  Czy rozpowszechnianie w internecie poprzez niekomercyjną prywatną stronę www wizerunku powszechnie znanego aktora w formie zdjęcia z planu filmowego nie narusza dobra (...)

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-10 poz. 939

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-28 poz. 1090

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-24 poz. 1187

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku o udzielenie koncesji oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-13 poz. 116

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.