Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 594 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-29
Data wejscia w życie:2001-06-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 594 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 57                — 3850 —                Poz. 594


594

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców — producentów kolejowych pojazdów szynowych. Na podstawie art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wykaz krajowych przedsiębiorców — producentów kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich regionalnych oraz o zasięgu międzywojewódzkim, z wyjątkiem przewozów kwalifikowanych, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Wykaz, o którym mowa w § 1, będzie podlegał corocznej aktualizacji na wniosek ministra właściwego do spraw transportu. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. (poz. 594)

WYKAZ KRAJOWYCH PRZEDSI¢BIORCÓW — PRODUCENTÓW KOLEJOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH

1. ADtranz PAFAWAG Sp. z o.o. we Wrocławiu

2. ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie

3. H. Cegielski — Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu

4. Kolejowe Zakłady Maszyn KOLZAM S.A. w Raciborzu

5. Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Poznaniu

6. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. w Bydgoszczy

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 594 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 597 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 596 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie opłat określonych w ustawie o doradztwie podatkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 601 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2001 r. sygn. akt K. 5/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 593 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienia od przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 595 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 563

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1535

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-01 poz. 205

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wskazujących na możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania liniami kolejowymi lub wykonywania przewozów kolejowych.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-18 poz. 278

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.