Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 610 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-27
Data wejscia w życie:2001-06-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 610 z 2001


Strona 1 z 7
610

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej. Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 60                — 4202 —                Poz. 610


6) wydzielone stoisko — miejsce ekspozycji napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych, za ladą wydzielającą to miejsce od pozostałej części punktu; w przypadku punktów prowadzących sprzedaż samoobsługową wydzielonym stoiskiem jest oddzielony od pozostałych ciąg handlowy lub lada zamknięte własną kasą fiskalną rejestrującą prowadzoną sprzedaż; w wydzielonym stoisku nie powinny być sprzedawane inne towary niż napoje alkoholowe,

7) obrót hurtowy napojami alkoholowymi — zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia.”;

1) w art. 3 w ust. 2, 5 i 6, w art. 31 w ust. 3, w art. 37 w ust. 3 oraz w art. 38 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia” oraz w art. 28 w ust. 2 wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia”;

2) po art. 2 dodaje się art. 21 w brzmieniu: „Art. 21. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) najbliższa okolica punktu sprzedaży napojów alkoholowych — obszar mierzony od granicy obiektu, zamknięty trwałą przeszkodą o charakterze faktycznym, taką jak krawędź jezdni, zabudowa, która ze względu na swój charakter uniemożliwia dostęp oraz kontakt wzrokowy i głosowy, mur bez przejść oraz ciek wodny bez bliskich przepraw,

2) promocja napojów alkoholowych — publiczną degustację napojów alkoholowych, rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych, a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych z wyłączeniem konkursów opartych na zakupie napojów alkoholowych,

3) reklama napojów alkoholowych — publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi,

4) sponsorowanie — bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę,

5) informowanie o sponsorowaniu — prezentowanie informacji zawierającej nazwę sponsora lub jego znak towarowy w związku ze sponsorowaniem,

3) w art. 3 w ust. 3 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.”;

4) w art. 41: a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.”, b) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W celu realizacji programu zarząd gminy może powołać pełnomocnika.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zarządy gmin powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.”, d) w ust. 5 po wyrazach „rada gminy” dodaje się wyrazy „w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych”;

5) w art. 5 wyrazy „Minister Oświaty i Wychowania” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania”;

6) w art. 6 wyrazy „Ministrowie: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a także Oświaty i Wychowania” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a także minister właściwy do spraw oświaty i wychowania”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 610 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 614 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 621 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 612 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 618 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 616 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 615 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 619 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 617 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 613 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 611 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 620 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 623 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 622 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Reklama wina

  Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika (...)

 • Zwolnienie z opłaty skarbowej

  NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której (...)

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Stan po użyciu alkoholu

  Jak należy definiować stan po użyciu alkoholu?

 • Użytkownik budynku

  Jak poprawnie interpretować pojęcie "użytkownik budynku wielorodzinnego" w świetle przepisów ustawy "antyalkoholowej" art. 18[1] ust.6 pkt.3 cyt."Do wniosku [...] dołączyć (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1175

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw z 1991-09-14 poz. 419

  Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-20 poz. 1874

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-18 poz. 1331

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

 • Monitor Polski 2001 nr 24 poz. 415

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.