Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 614 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-13
Data wejscia w życie:2001-06-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 614 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 60                — 4212 —                Poz. 614


614

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych. Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 60, poz. 610) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzór wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi:

1) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, bez piwa — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) o zawartości powyżej 18% alkoholu — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 2.

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć następujące dokumenty:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców,

2) umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,

3) zaświadczenie właściwego urzędu statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON — w przypadku gdy przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą,

4) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do użytkowania magazynu,

5) decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą przydatność magazynów wskazanych przez wnioskodawcę do przechowywania napojów alkoholowych,

6) zaświadczenie urzędu gminy o zgodności lokalizacji magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu,

7) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane,

8) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

9) oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzednim: a) o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, b) o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

10) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

2. Przepis ust. 1 pkt 9 nie ma zastosowania do przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi. § 3.

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1—6, mogą być przedłożone jako kopie poświadczone urzędowo, notarialnie lub przez świadczącego pomoc prawną radcę prawnego lub adwokata.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7—10, należy przedłożyć w oryginale.

3. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia może być doręczony odrębnie, nie później jednak niż w dniu odbioru zezwolenia. W takim przypadku we wniosku o wydanie zezwolenia należy umieścić informację o jego późniejszym doręczeniu. §

4. Wzór informacji o sprzedaży napojów alkoholowych określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia. §

5. Do czasu rejestracji zgodnie z przepisami o Krajowym Rejestrze Sądowym osoby fizyczne dołączają do wniosku, o którym mowa w § 1, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a pozostali przedsiębiorcy — odpis z właściwego rejestru sądowego. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 614 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 621 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 612 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 618 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 616 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 615 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 619 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Szkole Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 617 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 613 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 611 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 620 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 623 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 622 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 610 z 2001

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłacie skarbowej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-09-12 poz. 593

  Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-29 poz. 843

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Komunikat UE z 2006-04-27 nr 100 poz. 3

  Wyrok Trybunału z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie E-4/05: HOB-vín przeciwko Islandii oraz Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (Państwowe Przedsiębiorstwo (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-09 poz. 1372

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1596

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenia w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.