Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 642 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-29
Data wejscia w życie:2001-07-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 642 z 2001


Strona 1 z 16

Dziennik Ustaw Nr 63                — 4611 —                Poz. 642


642

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa. Na podstawie art. 37i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 i Nr 42, poz. 475) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa (Dz. U. Nr 68, poz. 806) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w pkt 2 po wyrazach „poz. 136” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz.1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dochodzie — rozumie się przez to dochód, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539),” c) w pkt 4 po wyrazach „poz. 550” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499”, d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) małym przedsiębiorcy — rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509),” e) w pkt 11 po wyrazach „poz. 678” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 27, poz. 298”, f) w pkt 16 po wyrazach „i 550” dodaje się wyrazy „i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320 i Nr 38, poz. 452”;

2) w § 5: a) w ust. 1 po wyrazie „wojewody” dodaje się wyrazy „rozliczenia środków dotacji celowej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, oraz”, b) w ust. 3 po wyrazach „ust. 1” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3a.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku złożenia wniosku o kolejną ratę dotacji celowej przed upływem terminu złożenia informacji, o której mowa w § 10 ust. 1, warunkiem udzielenia kolejnej raty dotacji jest przedłożenie przez zarząd województwa rozliczenia dotychczas otrzymanych rat dotacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.”, d) w ust. 5 wyrazy „umowy, o której” zastępuje się wyrazami „umów, o których”;

3) w § 6: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przedmiotem umów, o których mowa w ust. 1, będzie świadczenie następujących rodzajów usług:

1) poradnictwo i informacja zawodowa,

2) pośrednictwo pracy,

3) szkolenia mające na celu przekwalifikowanie oraz naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,

4) szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

5) pomoc w uzyskaniu okresowego zatrudnienia poza rolnictwem, na zasadach określonych w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

6) doradztwo w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej świadczone małym przedsiębiorcom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy kalendarzowych od dnia zarejestrowania tej działalności i udzielanie im jednorazowych dotacji na zakup środków trwałych, na zasadach określonych w ustawie o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

7) oddanie w użytkowanie, najem, według stawek opłat lub czynszu niższych niż rynkowe, albo użyczenie małym przedsiębiorcom lokali do wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej oraz świadczenie, po cenach niższych niż rynkowe, usług doradczych, w szczególności księgowych, na zasadach określonych w ustawie o warunkach dopuszczalności

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 642 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 644 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie gromadzenia danych osobowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 643 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień o zmianach ewidencyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 641 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 640 z 2001

  Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach wprowadzania w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej wspólnej waluty euro.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 639 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 638 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 637 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 636 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 635 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 634 z 2001

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-14 poz. 976

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-29 poz. 1493

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 735

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków i ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1046

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.