Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 650 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-06
Data wejscia w życie:2001-07-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 650 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 64                — 4654 —                Poz. 650


650

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania o zajęciu wkładu oszczędnościowego. Na podstawie art. 85 § 1a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zawiadamiania przez oddział banku, w którym organ egzekucyjny, w drodze egzekucji administracyjnej, zajął wkład oszczędnościowy, innych placówek banku, placówek pocztowych i innych placówek obsługujących obrót oszczędnościowy,

2) moment, w którym zawiadomienie o zajęciu wkładu oszczędnościowego uważa się za dokonane w stosunku do placówek obsługujących obrót oszczędnościowy innych niż oddział banku prowadzący rachunek wkładu. § 2.

1. W przypadku zajęcia przez organ egzekucyjny, w drodze egzekucji administracyjnej, rachunku bankowego, stanowiącego wkład oszczędnościowy, z którego mogą być dokonywane wypłaty we wszystkich oddziałach banku, placówkach pocztowych albo innych placówkach obsługujących obrót oszczędnościowy, zwanego dalej „wkładem”, oddział banku, w którym organ egzekucyjny zajął wkład, zawiadamia o tym inne placówki właściwe dla obsługi zajętego wkładu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) oznaczenie zajętego wkładu niezbędne do jego identyfikacji oraz wystawionych na niego dowodów imiennych lub na okaziciela,

2) oznaczenie organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia wkładu, oraz numer sprawy egzekucyjnej,

3) pouczenie o obowiązku wstrzymania wszelkich wypłat z zajętego wkładu oraz o odpowiedzialności placówek właściwych do obsługi zajętego wkładu za dokonane wypłaty z zajętego wkładu po zawiadomieniu ich o zajęciu tego wkładu,

4) datę wystawienia zawiadomienia, pieczęć banku wystawiającego oraz podpisy osób uprawnionych do działania w imieniu banku.

3. Zawiadomienia o zajęciu wkładu oddział banku dokonuje niezwłocznie po otrzymaniu od organu egzekucyjnego zawiadomienia o zajęciu wkładu, przy wykorzystaniu środków komunikacji zapewniających jak najszybsze wstrzymanie wypłat z zajętego wkładu. Nie wyłącza to stosowania, przy zawiadamianiu o zajęciu wkładu, środka komunikacji wskazanego przez organ egzekucyjny. §

3. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, uważa się za dokonane w stosunku do placówek obsługujących obrót oszczędnościowy, innych niż oddział banku prowadzący rachunek wkładu, z chwilą gdy doszło ono do tych placówek w taki sposób, że mogły one zapoznać się z jego treścią. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 650 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 658 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 20/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 657 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 649 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 656 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 648 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 647 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia oraz wzoru pozwolenia na tranzyt towarów niekrajowych podwójnego zastosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 653 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 651 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 646 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 652 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 655 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 654 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 645 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. w sprawie wejścia w życie Decyzji Nr 4/2000 Rady Stowarzyszenia RP-UE z dnia 29 grudnia 2000 r. wprowadzającej zmiany w Protokole 4 do Układu Europejskiego dotyczącym definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-25 poz. 739

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 454

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-05 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-15 poz. 458

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, placówek operatora publicznego lub innego operatora pocztowego i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 518

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.