Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 661 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-25
Data wejscia w życie:2001-06-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 661 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 66                — 4934 —                Poz. 661


661

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 9 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499) stanowi się, co następuje: §

1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. §

2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 23 września 2001 r. §

3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia. §

4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. (poz. 661)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 23 WRZEÂNIA 2001 R.

Data wykonania czynności wyborczych 1 do dnia 2 sierpnia 2001 r. do dnia 4 sierpnia 2001 r.

Treść czynności wyborczych 2 — podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych — zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: — przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów, — przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 6 sierpnia 2001 r. do dnia 14 sierpnia 2001 r. do godz. 2400 do dnia 24 sierpnia 2001 r.

— powołanie okręgowych komisji wyborczych — zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania — podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla okręgowych list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż w jednym okręgu wyborczym, — zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 661 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 674 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 673 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 672 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 662 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń prokuratorów oraz asesorów i aplikantów prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 668 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji oraz opłat za posiadanie zezwolenia telekomunikacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 664 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 666 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 665 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 675 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 671 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 670 z 2001

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 669 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 663 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 667 z 2001

  Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 676 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 44

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 6

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 86 poz. 924

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 79 poz. 842


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.