Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 678 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-07
Data wejscia w życie:2001-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 678 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 67                — 5004 —                Poz. 678


678

US TAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o łączności. Art. 1. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984 , z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz.1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3.

1. Działalność gospodarczą w dziedzinie poczty wykonują:

1) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej «Poczta Polska», zwane dalej «Pocztą Polską», z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

2) przedsiębiorca, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2,

3) przedsiębiorca nieposiadający zezwolenia, w zakresie określonym ustawą.

2. Zezwolenia wymaga podjęcie działalności gospodarczej w zakresie:

1) usług kurierskich,

2) usług pocztowych o charakterze powszechnym polegających na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g lub listów wartościowych o masie powyżej 2000 g, z wyłączeniem przyjmowania, przewozu i doręczania druków bezadresowych i ankiet.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje, odmawia wydania, ogranicza zakres lub obszar działalności oraz cofa — minister właściwy do spraw łączności.

4. Wykonywanie pocztowych usług o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych — z wyjątkiem druków bezadresowych i ankiet — o masie do 2000 g, listów wartościowych o masie do 2000 g, paczek pocztowych oraz nadawanie i doręczanie przekazów pocztowych — należy wyłącznie do Poczty Polskiej.

5. Usługi polegające na przewozie paczek, niebędących paczkami pocztowymi w rozumieniu ustawy, świadczone są na podstawie odrębnych przepisów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 678 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 686 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 692 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 691 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 684 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 683 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 685 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 690 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 682 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 679 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 715 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. sygn. akt SK. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 711 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 681 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 714 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2001 r. sygn. akt P. 6/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 689 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 713 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 712 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 709 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 708 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie powierzenia "Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INWEST-PARK" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 707 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" oraz ustalenia zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 706 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 705 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.