Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 743 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-13
Data wejscia w życie:2001-07-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 743 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 71                — 5363 —                Poz. 743


743

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543 i z 2000 r. Nr 38, poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I. Pracownicy działalności podstawowej w lp. 2 po wyrazie „portowy” skreśla się przecinek oraz wyraz „kolejowy”;

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w części I. Pracownicy działalności podstawowej w lp. 2 po wyrazie „portowy” skreśla się przecinek oraz wyraz „kolejowy”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r. Minister Zdrowia: G. Opala

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 743 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 735 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 738 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 737 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 739 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek banków, urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek o wstrzymaniu wypłat z zajętego w drodze egzekucji wkładu oszczędnościowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 742 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 734 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 733 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 736 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 741 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 740 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.