Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 748 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-08
Data wejscia w życie:2001-07-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 748 z 2001


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 72                — 5376 —                Poz. 748


748

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2a w ust. 1: a) w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 4a,” b) w pkt 2 po wyrazach „bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania” dodaje się wyrazy „ , jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”, c) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b) dochodzie dziecka — oznacza to dochód dziecka, do którego zalicza się kwotę otrzymywanej renty rodzinnej wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty oraz kwotę odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka,” d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: „9a) rodzinnym domu pomocy — oznacza to usługi opiekuńcze i bytowe świadczone całodobowo przez osobę lub rodzinę dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie,” e) w pkt 13 na końcu dodaje się wyrazy „w podziale na następujące typy placówek: placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjne, placówki rodzinne, placówki socjalizacyjne, placówki resocjalizacyjne,”;

2) w art. 3 w pkt 4 po wyrazie „macierzyństwa” dodaje się wyrazy „lub wielodzietności”;

3) w art. 4 w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 33g ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „art. 33g ust. 1—3”;

4) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a. Przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego i gwarantowanego zasiłku okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w ramach rodziny zastępczej, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 33g ust. 1—3, chyba że zasiłek ma być przyznany ze względu na te dzieci.”;

5) w art. 6 w ust. 1a w zdaniu pierwszym po wyrazach „odmowy przyznania” dodaje się przecinek i wyraz „zaprzestania”;

6) w art. 11 w pkt 2a wyraz „oraz” zastępuje się przecinkiem, a na końcu dodaje się wyrazy „i art. 31b ust. 3”;

7) w art. 11b w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: „6) organizowanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o zasięgu ponadpowiatowym.”;

8) w art. 12 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,”;

9) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu: „Art. 12b. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie pomocy społecznej należy w szczególności:

1) tworzenie koncepcji i określenie kierunków rozwoju oraz tworzenie prawa w obszarze pomocy społecznej,

2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz z zakresu pomocy społecznej,

3) określanie standardów dla zadań pomocy społecznej realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz nadzór nad ich wdrażaniem,

4) analiza skuteczności pomocy społecznej głównie poprzez ocenę instrumentów, odbiorców pomocy społecz-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 748 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 752 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 751 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 758 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 757 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 756 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 750 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 755 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 754 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 749 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 753 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 759 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 747 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 746 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 745 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 744 z 2001

  Ustawa z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-14 poz. 389

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1796

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 1993-12-02 poz. 583

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.