Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 751 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-28
Data wejscia w życie:2001-07-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 751 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 72                — 5391 —                Poz. 751


751

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego. Na podstawie art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość i tryb pobierania opłat za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii. § 2.

1. Opłata za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju i kategorii, zwana dalej „opłatą”, wynosi:

1) 150% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia przysługującego za pracę pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy, które obowiązuje w dniu złożenia wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, zwanego dalej „najniższym wynagrodzeniem” — dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami,

2) 100% najniższego wynagrodzenia — dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami,

3) 80% najniższego wynagrodzenia — dla oceny kempingów,

4) 60% najniższego wynagrodzenia — dla oceny hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami,

5) 50% najniższego wynagrodzenia — dla oceny domów wycieczkowych,

6) 40% najniższego wynagrodzenia — dla oceny pensjonatów do 20 pokoi,

7) 30% najniższego wynagrodzenia — dla oceny schronisk,

8) 10% najniższego wynagrodzenia — dla oceny schronisk młodzieżowych i pól biwakowych.

2. Opłatę zaokrągla się do pełnych złotych w górę. § 3.

1. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy środków specjalnych utworzonych przez właściwego wojewodę na podstawie art. 51a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

2. W razie dokonywania, na wniosek przedsiębiorcy, oceny spełnienia wymagań, o których mowa w § 1, do wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii dołącza się dowód wniesienia opłaty, w wysokości określonej w §

2.

3. W razie dokonywania ponownej oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu, w toku prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie zmiany jego zaszeregowania, przedsiębiorca wnosi opłatę, w wysokości określonej w § 2, w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący postępowanie. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 751 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 752 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 758 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 757 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 756 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 750 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej w 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 755 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 754 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 749 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 753 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w Rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 759 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 748 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 747 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 746 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 745 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 72, poz. 744 z 2001

  Ustawa z dnia 9 maja 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-12 poz. 1427

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-13 poz. 54

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-21 poz. 556

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1190

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.