Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 773 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-03
Data wejscia w życie:2001-08-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 773 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 73                — 5500 —                Poz. 773


773

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z 1996 r. Nr 87, poz. 396 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. W skład Komisji do Spraw Układów Zbiorowych Pracy, zwanej dalej „Komisją”, wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw pracy, w tym jeden w randze sekretarza lub podsekretarza stanu odpowiedzialnego za współpracę ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców — pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji,

2) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz Głównego Inspektora Pracy,

3) po dwóch przedstawicieli z ponadzakładowej organizacji związkowej, uznanej za reprezentatywną na podstawie przepisów art. 24117 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu pracy,

4) po jednym przedstawicielu z ponadzakładowej organizacji związkowej, uznanej za reprezentatywną na podstawie przepisów art. 24117 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu pracy,

5) po dwóch przedstawicieli z konfederacji pracodawców, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów. §

2. Członków Komisji powołuje minister właściwy do spraw pracy na wniosek ministrów, Głównego Inspektora Pracy, statutowych organów organizacji związkowych i organizacji pracodawców, o których mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. § 3.

1. Komisja wybiera trzech zastępców przewodniczącego spośród swoich członków.

2. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego zastępca zwołuje posiedzenie Komisji, przewodniczy obradom i kieruje jej pracami. §

4. Członkowie Komisji uczestniczą osobiście w posiedzeniach Komisji. §

5. Przewodniczący Komisji może zapraszać do uczestniczenia w posiedzeniach Komisji osoby niebędące jej członkami. § 6.

1. Członkowie Komisji mogą korzystać na posiedzeniu Komisji z pomocy zaproszonego przez siebie doradcy, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Członkowie Komisji reprezentujący ten sam organ administracji rządowej, tę samą organizację związkową lub tę samą organizację pracodawców mogą korzystać z pomocy jednego doradcy. § 7.

1. Komisja, realizując cele określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw oraz zadania określone w art. 24118 Kodeksu pracy:

1) udziela pomocy, w formie doradztwa i konsultacji, stronom zamierzającym zawrzeć układ zbiorowy pracy, na ich wniosek, a w szczególności podejmuje działania ułatwiające wszczynanie rokowań zbiorowych w sprawie zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, wspiera te rokowania i wyjaśnia kwestie sporne powstałe w ich trakcie,

2) popularyzuje doświadczenia wynikające z prac Komisji,

3) wyraża opinię w sprawie rozszerzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

2. Komisja może zlecać opracowywanie opinii i ekspertyz, niezbędnych do realizacji jej zadań. § 8.

1. Komisja wyraża opinię lub ustala stanowisko w drodze uzgodnienia.

2. Dla wyrażenia opinii lub ustalenia stanowiska wymagany jest udział w posiedzeniu Komisji przedstawiciela organów administracji rządowej oraz co najmniej jednego przedstawiciela związków zawodowych i jednego przedstawiciela organizacji pracodawców, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Dla wyrażenia opinii, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, wymagany jest udział w posiedzeniu Komisji wszystkich jej członków.

4. Sprawy organizacyjne i proceduralne ustalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Komisji. §

9. Komisja może wyłaniać ze swojego składu zespoły problemowe, którym przewodniczą zastępcy Przewodniczącego lub inni, wybrani przez Komisję, członkowie. § 10.

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są w razie potrzeby.

2. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Komisji Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji w terminie 14 dni.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 773 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 783 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 766 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu gmin, powiatów i województw, którym zostaną udzielone dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych związanych z usuwaniem skutków powodzi, oraz szczegółowych zasad udzielania i sposobu rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 769 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 782 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 779 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Ewangelizacji i Kultury.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 774 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 771 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 765 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 781 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib portowych inspektoratów sanitarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 772 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 768 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 780 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 778 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie określenia wzorów ewidencji i rejestrów prowadzonych w postępowaniu w sprawie repatriacji oraz sposobu przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 777 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 767 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 775 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania spirytusu.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 776 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 764 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 763 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 762 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Rejestracja protokołu dodatkowego

  Jakie dokumenty należy dołączyć do rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

 • Uprawnienia społecznego inspektora pracy

  Do jakich dokumentów bez zgody pracodawcy i pracownika ma wgląd zgodnie z ustawą o społecznej inspekcji pracy Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy? Czy może dokonać (...)

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Uczestniczenie w komisji BHP a czas pracy

  Czy przedstawiciel związków zawodowych powołany przez pracodawcę na posiedzenie komisji BHP w myśl art. 237 kp na co dzień zatrudniony w systemie równoważnych norm (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.