Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 799 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-16
Data wejscia w życie:2001-08-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 799 z 2001


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 74                — 5591 —                Poz. 799


799

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki. Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 52, poz. 539) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 39 i Nr 12, poz. 104) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Apteki przekazują dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji ujętych w zbiorczym zestawieniu, o którym mowa w art. 59a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zwanej dalej «ustawą», nie później niż czternaście dni po upływie terminu przekazania tego zestawienia:

1) regionalnej kasie chorych właściwej ze względu na siedzibę apteki — dotyczące osób ubezpieczonych we wszystkich regionalnych kasach chorych,

2) branżowej kasie chorych — dotyczące ubezpieczonych w niej osób, zwanym dalej «kasami chorych».”, b) skreśla się ust. 3 i 4;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Apteki przekazują dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi, o których mowa w § 1 ust. 1, w formie komunikatu elektronicznego albo komunikatów elektronicznych. Sposób budowy komunikatu elektronicznego określa załącznik do rozporządzenia.”;

3) w § 6 w ust. 1: a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „lub ceną”, b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) kod typu recepty przyjmujący wartość: a) «2» — dla recept wystawionych na kuponach książeczek usług medycznych, b) «7» — dla recept na leki sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych, c) «8» — dla recept, których wzór określają przepisy o receptach lekarskich, d) «9» — dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne środki farmaceutyczne, oznaczone symbolem «Rp.w»,” c) pkt 8—10 otrzymują brzmienie: „8) identyfikator kasy chorych, w której ubezpieczony jest pacjent; znak «X» jest zastępowany w przekazywanym komunikacie cyframi «00»,

9) wskaźnik — przyjmujący wartość «1», gdy na recepcie występuje adnotacja «pro auctore» lub «pro familia», a wartość «0» — w pozostałych przypadkach,

10) kod uprawnień dodatkowych pacjenta lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy, na podstawie którego wydano refundowany lek lub materiał medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywany jest znak «X»,” d) pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) numer kodowy leku lub materiału medycznego (EAN13), umieszczony na świadectwie rejestracji wydawanym na podstawie odrębnych przepisów — jeżeli został nadany,” e) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie: „18) identyfikator upoważnionego podmiotu, jeżeli receptę wystawia lekarz zakładu opieki zdrowotnej, lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej, albo dziewięciocyfrowy numer identyfikacyjny nadany temu podmiotowi w umowie upoważniającej do wystawiania recept na refundowane leki i materiały medyczne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ustawy,

19) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, umieszczony na recepcie.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Dane o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi, które zostały wydane na podstawie recept zrealizowanych w lipcu 2001 r., przekazywane są do dnia 31 sierpnia 2001 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2001 r. Minister Zdrowia: G. Opala

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2001 r. (poz. 799)

Sposób budowy komunikatu elektronicznego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 799 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 789 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Janowo.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 788 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 795 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 798 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kasę Chorych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 794 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 793 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 792 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 791 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczęcie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 790 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 800 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie niedpłatnego przedstawiania w programach ogólnokrajowych telewizyjnych i radiowych informacji, wyjaśnień i komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej związanych z zarządzonymi wyborami do Sejmu i do Senatu i obowiązującymi przepisami prawa wyborczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 796 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 797 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia na rok 2001 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 787 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 786 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 785 z 2001

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 784 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-15 poz. 104

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 197

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lutego 2002 r. sygn. akt U. 3/2001.

 • Dziennik Ustaw z 2000-12-27 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-03 poz. 903

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 422

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2001 r. sygn. akt U. 7/2000.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.