Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 804 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-25
Data wejscia w życie:2001-08-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 804 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

1. Ustawa określa kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, oraz źródła i wydatki na finansowanie Sił Zbrojnych.

2. Celem ustawy jest zapewnienie warunków do stopniowego osiągania przez Siły Zbrojne pełnej interoperacyjności w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz standardów pozostałych państw członków tej organizacji w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, mobilności i możliwości prowadzenia działań wojskowych w każdych warunkach, z tym że do dnia 31 grudnia 2008 r. powyższy cel osiągnie co najmniej 1/3 Sił Zbrojnych. Art. 2.

1. Ustala się następujące kierunki przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych:

1) wyposażenie Sił Zbrojnych w nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy, w tym w szczególności w samoloty wielozadaniowe, środki walki wojsk lądowych i sprzęt pływający,

2) dostosowanie w celu osiągnięcia pełnej interoperacyjności w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego, systemów rozpoznania, dowodzenia, obrony powietrznej i zabezpieczenia logistycznego,

3) dostosowanie składu bojowego oraz poszczególnych elementów Sił Zbrojnych do potrzeb obronnych państwa,

4) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego eksploatowanego sprzętu wojskowego,

5) modernizacja oraz poprawa stanu technicznego infrastruktury wojskowej,

6) zwiększenie możliwości manewrowych wojsk oraz możliwości ich przerzutu w oddalone rejony działań,

7) stopniowe odtwarzanie zapasów środków bojowych i materiałowych,

8) wycofanie przestarzałego i nieperspektywicznego sprzętu wojskowego,

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 804, Nr 85, poz. 925, Nr 154, poz. 1802; z 2002 r. Nr 205, poz. 1731, z 2003 r. Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 107, poz. 1136, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104.

2006-01-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

9) przekazanie Agencji Mienia Wojskowego zbędnej dla Sił Zbrojnych infrastruktury wojskowej,

10) zmiana struktury etatowych stanowisk służbowych, w tym zmniejszenie liczby stanowisk przeznaczonych dla oficerów,

11) dostosowanie systemu szkolnictwa wojskowego do potrzeb Sił Zbrojnych.

2. Rada Ministrów uwzględniając potrzeby obronne Rzeczypospolitej Polskiej co 2 lata określa szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny 6 letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na podstawie:

1) głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa określanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej przyjętych w ramach planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Art. 3.

1. Liczebność Sił Zbrojnych wynosi nie więcej niż sto pięćdziesiąt tysięcy stanowisk etatowych żołnierzy.

2. W ramach liczby stanowisk, o których mowa w ust. 1, nie mniej niż 1/2 stanowisk przeznacza się dla żołnierzy zawodowych, z czego nie więcej niż 1/3 dla oficerów. Art. 4.

1. Minister Obrony Narodowej wprowadzi program przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w latach 2001-2006, zwany dalej „programem”, uwzględniający w szczególności zadania poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Program określa w szczególności:

1) zadania dotyczące modernizacji wyposażenia Sił Zbrojnych przede wszystkim w zakresie: a) sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej, b) sprzętu dowodzenia i łączności, c) sprzętu i wyposażenia systemu obrony powietrznej, d) zestawów przeciwpancernych pocisków kierowanych, e) kołowych transporterów opancerzonych, f) średnich samolotów transportowych, g) okrętów i sprzętu morskiego, h) sprzętu elektronicznego, w związku ze zwolnieniem częstotliwości na potrzeby operatorów telefonii ruchomej typu komórkowego trzeciej generacji, i) czołgów,

2) zamierzenia w zakresie:

2006-01-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

a) systemów obronnych Sił Zbrojnych, b) zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, c) gromadzenia i utrzymywania zapasów środków bojowych i materiałowych dla Sił Zbrojnych, d) szkolenia Sił Zbrojnych, e) dyslokacji jednostek wojskowych i infrastruktury wojskowej, f) polityki kadrowej, rekonwersyjnej, kształcenia kadr w systemie szkolnictwa wojskowego,

3) liczebność oraz skład bojowy poszczególnych elementów Sił Zbrojnych.

3. Minister Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, na podstawie kierunków przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych, o których mowa w art. 2, wprowadza na kolejny okres planistyczny program rozwoju Sił Zbrojnych, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Art. 5.

1. Realizację programu powierza się Ministrowi Obrony Narodowej. W trakcie realizacji programu Minister Obrony Narodowej zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki oraz ministra właściwego do spraw nauki, w zakresie zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt

1.

2. W celu realizacji programu:

1) mogą być zawierane umowy wieloletnie, do których nie stosuje się przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) i art. 143 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207),

2) nie stosuje się art. 21 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie konieczności uzgadniania z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych w przypadku, gdy mienie to jest przekazywane między jednostkami budżetowymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. Minister Obrony Narodowej, po upływie każdego roku realizacji programu, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informację z realizacji decyzji o przeznaczeniu mienia likwidowanych jednostek budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej.

4. Rada Ministrów sprawuje nadzór nad realizacją programu, składając Sejmowi w okresach dwuletnich stosowną informację o wykonaniu programu, razem z kierunkami przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych na kolejny okres planistyczny, o których mowa w art. 2 ust.

2. Art. 6.

1. Źródłami finansowania programu są:

1) budżet państwa,

2) środki Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11, 2006-01-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

3) przychody z prywatyzacji przemysłowego potencjału obronnego, o których mowa w art. 12.

2. Źródłami finansowania programu mogą być również:

1) darowizny, 2)zapisy i spadki. Art. 7.

1. Na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 1,95% Produktu Krajowego Brutto z roku poprzedniego.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa „obrona narodowa” oraz wydatki budżetowe w dziale „obrona narodowa” w innych częściach budżetu państwa.

3. Udział wydatków majątkowych w wielkościach, o których mowa w ust. 1, wyniesie co najmniej 16,2% w 2004 r. , a w kolejnych latach będzie wzrastał aż do osiągnięcia co najmniej 20% w 2006 r. i latach następnych.

4. Kryteria określone w ust. 1-3 są uwzględniane przez Radę Ministrów w projektach ustaw budżetowych albo projektach ustaw o prowizorium budżetowym.

5. Wydatki budżetowe, o których mowa w ust. 1, nie obejmują wydatków na sfinansowanie wyposażenia Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe, realizowanych na podstawie odrębnych przepisów.

6. Środki nieuwzględnione w budżecie, a niezbędne dla wykonania zadań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych powinny pochodzić z rezerw celowych lub rezerwy ogólnej Rady Ministrów. Art. 8. Agencja Mienia Wojskowego przekazuje corocznie na finansowanie programu co najmniej 93% uzyskanego dochodu pomniejszonego o dochód uzyskany z gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych. Art. 9.

1. Do dnia 31 grudnia 2006 r. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji Mienia Wojskowego do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej, na czas oznaczony lub nieoznaczony, jednostkę organizacyjną podporządkowaną lub nadzorowaną przez tego ministra, stanowiącą przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

2. Przy przekazaniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy art. 231 Kodeksu pracy.

2006-01-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 10. Do dnia 31 grudnia 2006 r. mienie pozostałe po jednostkach organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej w likwidowanych garnizonach, przekazane Agencji Mienia Wojskowego do zagospodarowania, może być w pierwszej kolejności udostępniane, w trybie przetargu ograniczonego, przedsiębiorcom, których jedynym właścicielem są żołnierze zwolnieni z zawodowej służby wojskowej w wyniku likwidacji tych jednostek po dniu 31 grudnia 2000 r. lub pracownicy zatrudnieni w tych jednostkach, z którymi stosunek pracy został rozwiązany po dniu 31 grudnia 2000 r. Art. 11.

1. Tworzy się Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, zwany dalej „Funduszem”, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu są:

1) wpływy za: a) udostępnianie poligonów na rzecz wojsk obcych, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków budżetowych, b) specjalistyczne usługi wojskowe wykonywane w czasie realizacji zadań szkoleniowych,

2) wpłaty Agencji Mienia Wojskowego, o których mowa w art. 8,

3) środki uzyskane ze sprzedaży mienia, o którym mowa w art. 4d ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711),

4) przychody, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt

3.

4. Wydatki Funduszu przeznacza się na realizację celów określonych w programie. Art. 12. Na finansowanie programu, niezależnie od wysokości określonych w art. 7 ust. 1, przeznacza się co najmniej 35% całości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.1)). Art. 13. (uchylony) Art. 14.

1. Do dnia 31 grudnia 2003 r. okres wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ wojskowy, określo1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.

2006-01-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

ny w przepisach ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, może być, na wniosek żołnierza, skrócony nie więcej jednak niż do jednego miesiąca.

2. Z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, żołnierzom zwalnianym z zawodowej służby wojskowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, za każdy miesiąc skrócenia okresu wypowiedzenia.

3. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, wypłaca organ wojskowy właściwy do wypłaty należności pieniężnych w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla celów wypłaty uposażenia przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

4. Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje niezależnie od należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym zwalnianym z zawodowej służby wojskowej.

5. Terminem wypłaty jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 i innych należności pieniężnych, o których mowa w ust. 4, jest ostatni dzień skróconego okresu wypowiedzenia.

6. Dla celów emerytalnych, dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, jest ostatni dzień okresu, za który wypłacone zostało jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w ust.

2. Okres ten traktowany jest jako równorzędny ze służbą wojskową.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się również do żołnierzy zawodowych, którym organ wojskowy wypowiedział stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2000 r., a którzy do dnia wejścia w życie ustawy nie zostali zwolnieni z tej służby. Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

2006-01-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 804 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Święto przypadające w sobotę a dzień wolny

  W pierwszym tygodniu maja br w dniach 1, 3, 4 przypadają ustawowo wolne dni od pracy. Powstaje kontrowersja, czy słuszną jest decyzja o konieczności odpracowania dnia (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Renta rodzinna a umowa zlecenie

  Czy osoba posiadająca rentę rodzinną po mężu może podjąć pracę jako akwizytor na umowę zlecenie, jeżeli tak to ile może zarobić brutto na miesiąc żeby nie (...)

 • Kurator sądowy

  W którym dzienniku ustaw można znaleźć uregulowania związane z instytucją społecznego kuratora sądowego oraz wytyczne odnośnie możliwości jego oddziaływania na (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1731

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-24 poz. 496

  Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2002 r. w sprawie określenia struktury etatowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1136

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.