Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 805 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-07
Data wejscia w życie:2001-08-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 805 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 76                — 5687 —                Poz. 805


805

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „obronności państwa” dodaje się wyrazy „oraz spółek od nich zależnych”;

2) skreśla się art. 3;

3) w art. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) spółkach zależnych — rozumie się przez to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, wykonujące działalność gospodarczą polegającą na produkcji lub świadczeniu usług w zakresie uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, w których spółki przemysłowego potencjału obronnego, Skarb Państwa oraz Agencja Rozwoju Przemysłu posiadają łącznie więcej niż połowę ogólnej liczby udziałów lub akcji,”;

4) w art. 5 w pkt 3: a) wyrazy „do 31 grudnia 2002 r.” zastępuje się wyrazami „do 31 grudnia 2005 r.”, b) po wyrazach „i remontowych” dodaje się wyrazy „ , w tym na realizację zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a),”;

5) w art. 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Minister właściwy do spraw gospodarki może tworzyć spółki dominujące w stosunku do spółek przemysłowego potencjału obronnego.”;

6) w art. 10 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych — z tytułu należnych składek oraz odsetek za zwłokę,” b) w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeń Pracowniczych — z tytułu należnych składek oraz odsetek za zwłokę.”;

7) w art. 11: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „art. 10 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3—5”, b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zobowiązania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, po spełnieniu warunków określonych w art. 15 ust. 2, podlegają umorzeniu za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. — w całości.”;

8) w art. 15 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „terminowego regulowania” zastępuje się wyrazami „regulowania, w uzgodnionych z wierzycielami terminach,”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 805 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-24 poz. 496

  Ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1731

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-08 poz. 1027

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wykazu spółek realizujących obrót specjalny.

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1136

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-16 poz. 1428

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 października 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w podmiotach przemysłowego potencjału obronnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.