Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 809 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-21
Data wejscia w życie:2001-08-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 809 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 76                — 5691 —                Poz. 809


809

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 1. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 106, poz. 496, z 1998 r. Nr 113, poz. 717 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Okręgowy inspektorat pracy obejmuje zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego lub więcej województw.”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5.

1. Marszałek Sejmu na wniosek Głównego Inspektora Pracy ustala:

1) siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy,

2) statut Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Zarządzenia Marszałka Sejmu w sprawach, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”;

3) w art. 6: a) w ust. 2 wyrazy „Prezydium Sejmu” zastępuje się wyrazami „Marszałek Sejmu”, b) w ust. 3 po wyrazach „ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe,” dodaje się wyrazy „ogólnokrajowe federacje i konfederacje pracodawców,” c) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: „31. W skład Rady nie można powołać pracownika Państwowej Inspekcji Pracy, chyba że korzysta on z urlopu bezpłatnego udzielonego w celu wykonywania funkcji z wyboru.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Zasady reprezentacji w Radzie oraz wysokość diety członków Rady za udział w jej pracach określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia.”;

4) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „zakłady pracy i nadzorujące je jednostki organizacyjne oraz organy administracji państwowej i organizacje społeczne” zastępuje się wyrazami „podmioty kontrolowane i organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi”;

5) w art. 8: a) w ust. 1: — w pkt 1 i 4 wyrazy „zakłady pracy” zastępuje się wyrazem „pracodawców”, — w pkt 7 wyraz „zakłady” zastępuje się wyrazem „pracodawców”, b) w ust. 11 w pkt 4 po wyrazie „zadań” dodaje się wyrazy „i prac”, c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „przez zakłady pracy”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Marszałek Sejmu, na wniosek Głównego Inspektora Pracy, ustala w drodze zarządzenia wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust.

3. Zarządzenie Marszałka Sejmu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».”;

6) w art. 8a:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 809 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ochrona danych osoby wnioskującej o kontrolę PIP

  W celu ochrony praw pracowniczych można przykładowo wnioskować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem działań pracodawcy. Czy we (...)

 • Zatrudnienie niepełnosprawnego a opinia PIP

  Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Dotychczas (...)

 • Szkolenie okresowe inspektora BHP

  Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Zakaz ujawnienia przez PIP kto złożył skargę

  Złożyłem w Państwowej Inspekcji Pracy skargę na łamanie prawa pracy przez pracodawcę. Skarga dotyczy generalnego łamania prawa pracy w określonym zakresie ze wskazaniem (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 708

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 233

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1798

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 851

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.