Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 820 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-16
Data wejscia w życie:2001-08-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 820 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 77                — 5755 —                Poz. 820


820

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów. Na podstawie art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności, o których mowa w: a) art. 60 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, warunkujących wydanie certyfikatu dla urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wchodzącego w skład systemu lub sieci teleinformatycznej, służącego do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”, b) art. 62 ust. 2 ustawy, warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, służącej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

2) wydanie przez służbę ochrony państwa certyfikatu dla urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wchodzącego w skład systemu lub sieci teleinformatycznej, służącego do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową albo tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”, o którym mowa w art. 60 ust. 2 i 2a ustawy,

3) wydanie przez służbę ochrony państwa certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej służącej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy. §

2. Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz za wydanie certyfikatów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, służba ochrony państwa pobiera opłaty w wysokości krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550). §

3. Służba ochrony państwa pobiera opłaty za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a), w wysokości:

1) za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” — 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,

2) za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” — 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,

3) za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” — 0,75-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego. § 4.

1. Służba ochrony państwa pobiera opłaty za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b), na które składa się:

1) dokonanie oceny szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej, przeznaczonej do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową — w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,

2) badanie i ocena zdolności systemu lub sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzenie czynności mających na celu potwierdzenie ich zdolności do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową — w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego.

2. Łączna liczba godzin pracy zespołu badawczego przy przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, wynosi:

1) nie więcej niż 40 godzin w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1,

2) nie więcej niż 16 godzin, oddzielnie dla każdej lokalizacji systemu lub sieci teleinformatycznej, w przypadku określonym w ust. 1 pkt

2. §

5. Za wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 1 pkt 2, służba ochrony państwa pobiera opłatę w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 820 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 824 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 830 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 823 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 822 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych w administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 821 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Urząd Ochrony Państwa przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 829 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 828 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad etykietowania i wydawania etykiet urzędowych oraz rodzajów opakowań materiału siewnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 825 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 831 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 827 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 200 1 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 826 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 819 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa, udzielania dotacji gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy, zwrotu gminie kosztów poniesionych na pokrycie remontów lub adaptacji lokali mieszkalnych dla repatriantów oraz wzorów wniosków o udzielenie gminie dotacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 818 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 817 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 816 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 77, poz. 815 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-01 poz. 949

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-13 poz. 788

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego przez służbę ochrony państwa oraz za wydanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-01 poz. 79

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 162

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1722

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie opłat ponoszonych przez szkołę pielęgniarską i szkołę położnych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.