Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 68 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-19
Data wejscia w życie:2001-02-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 68 z 2001


68

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych. Na podstawie art. 8 ust. 4, art. 18 i 20 ust. 4, art. 24 i 25 ust. 5, art. 29 ust. 5, art. 34 ust. 2, art. 39 i 49 ust. 5, art. 50 ust. 2, art. 56 i 74 ust. 2, art. 80 ust. 2 i art. 87 oraz w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 7, poz. 38, z 1998 r. Nr 153, poz. 1004 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 182 i Nr 82, poz. 925) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 42: a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 1a.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku szczególnie uzasadnionym potrzebami Sił Zbrojnych Minister Obrony Narodowej może, po upływie terminu określonego w decyzji o wyznaczeniu na stanowisko służbowe obsadzane w drodze konkursu, ponownie wyznaczyć żołnierza zawodowego na to samo stanowisko bez przeprowadzania konkursu.”;

2) w § 48 skreśla się wyrazy „sędziego w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego i w sądzie wojskowym,”;

3) w § 64 w ust. 1 po wyrazach „dowódcy okręgów wojskowych” dodaje się wyrazy „oraz Szef Wojskowych Służb Informacyjnych”;

4) w § 163 w ust. 2 w pkt 2 i 3 skreśla się wyrazy „i Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr 2305”;

5) w § 164 w ust. 1 wyrazy „Jednostkami Wojskowymi Nr 1004 i Nr 2305” zastępuje się wyrazami „Jednostką Wojskową Nr 1004 — Biuro Ochrony Rządu”;

6) po § 171 dodaje się § 171a w brzmieniu: „§ 171a. ˚ołnierzom zawodowym Jednostki Wojskowej Nr 2305, którym na podstawie dotychczasowych przepisów do okresu

Dziennik Ustaw Nr 8                — 483 —                Poz. 68


poczynkowego, zaliczone okresy pozostawania w tym stosunku służbowym.”

czynnej służby wojskowej, od której zależy wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w § 107 ust. 1, zaliczono okresy pozostawania w stosunku służbowym w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, zachowuje się, do wymiaru dodatkowego urlopu wy-

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 68 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 66 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 65 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Telekomunikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 67 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie wykazu dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie związki sportowe, oraz szczegółowych warunków i trybu udzielania zezwoleń na tworzenie polskich związków sportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 64 z 2001

  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 8, poz. 69 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy ze względu na okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Polskie Koleje Państwowe" i w spółce "Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna" i ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej przypadających na każdą z tych grup.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-10 poz. 733

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 35

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-04 poz. 754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.