Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 867 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-13
Data wejscia w życie:2001-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 867 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 80                — 5925 —                Poz. 867


867

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, w tym rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania.

2. Rozporządzenie stosuje się do kosztorysów stanowiących kalkulację cen na obiekty i roboty budowlane, opracowywanych przez wykonawców robót na żądanie zamawiającego.

3. Rozporządzenia nie stosuje się przy sporządzaniu kosztorysów:

1) opracowywanych na etapach poprzedzających opracowanie dokumentacji projektowej,

2) dotyczących obiektów i robót wykonywanych w ramach eksportu budownictwa,

3) dotyczących obiektów i robót wykonywanych na podstawie umów międzynarodowych. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) katalogi — publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe,

2) jednostkowe nakłady rzeczowe — nakłady rzeczowe czynników produkcji: robocizny (nr), materiałów (nm) oraz pracy sprzętu i środków transportu technologicznego (ns), ujęte w katalogach lub ustalone na podstawie analizy indywidualnej,

3) dokumentacja projektowa — wymagany odrębnymi przepisami projekt budowlany wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami, lub opis zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót, wynikający z inwentaryzacji lub protokołu typowania robót,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych — opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw — opis zasad przedmiarowania,

5) założenia wyjściowe do kosztorysowania — ustalone przez zamawiającego dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość ceny kosztorysowej, oraz ustalone przez zamawiającego wymagania dotyczące metod i podstaw opracowania kosztorysu, w szczególności w zakresie formuły kalkulacyjnej oraz podstaw ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw cenowych,

6) dane wyjściowe do kosztorysowania — uzgodnione, w formie protokołu, między wykonawcą i zamawiającym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia dotyczące metody kalkulacji, formuły kalkulacyjnej oraz podstaw ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczowych i podstaw cenowych,

7) przedmiar robót — opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 867 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 860 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 871 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 862 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 861 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 868 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 859 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 870 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 866 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 869 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 865 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 864 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 863 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 858 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 872 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Wymiana krokwi

  Chcę wymienić pokrycie dachu na domku jednorodzinnym. Nie wiem, w jakim stanie są krokwie. Czy możliwa jest wymiana krokwi (ilu) bez zezwolenia na budowę, a jedynie za (...)

 • Ocieplenie ściany frontowej

  Czy remont domu szeregowego polegający na pomalowaniu i przy okazji docieplenia ściany frontowej styropianem wymaga pozwolenia na budowę?

 • Rozbiórka i budowa

  Kupiłem gospodarstwo rolne z istniejącym budynkiem. Chcę go rozebrać i na tym samym fundamencie postawić nowy dom. Czy potrzebuję pozwolenia na budowę? Czy mogę po (...)

 • Wyburzenie zabytkowego budynku

  Jaki jest tryb postępowania w przypadku konieczności uzyskania zgody Konserwatora zabytków na wyburzenie budynku na własnej posesji?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-19 poz. 1439

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie gmin z województwa śląskiego poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-06 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 240

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-10-23 poz. 1758

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-17 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.