Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 890 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-17
Data wejscia w życie:2001-08-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 890 z 2001


890

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie sposobu przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej wojewódzkich laboratoriów kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej. Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób przejęcia przez Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, laboratoriów kontrolno-analitycznych, zwanych dalej „laboratoriami”, prowadzonych dotychczas przez wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, a w szczególności tryb przejęcia laboratoriów, rodzaje przejmowanych składników mienia oraz etaty i środki finansowe niezbędne do prowadzenia tych laboratoriów. § 2.

1. Główny Inspektor przejmie od właściwych wojewodów:

1) składniki mienia niezbędne do prowadzenia laboratorium, w szczególności rzeczowe składniki majątku obrotowego, środki trwałe z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne,

2) etaty pracowników służby cywilnej i innych pracowników, w liczbie niezbędnej do prowadzenia laboratorium, nie mniejszej niż liczba osób zatrudnionych w laboratorium, według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r.,

Dziennik Ustaw Nr 82                — 6026 —                Poz. 890


3) środki finansowe niezbędne do prowadzenia laboratorium, przeznaczone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, w szczególności na wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w pkt 2, i składki od nich naliczane.

2. Przejęcie składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nastąpi nieodpłatnie.

3. Określenie liczby etatów i środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nastąpi w porozumieniu zawartym między Głównym Inspektorem a właściwym wojewodą, w szczegółowości określonej w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

4. W celu przejęcia przez Głównego Inspektora etatów i środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po dokonaniu przez Ministra Finansów zmian w budżecie właściwi dysponenci środków budżetu państwa dokonają odpowiednich zmian w planach finansowych, w trybie określonym w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w ust.

3. § 3.

1. Przekazanie i przejęcie składników mienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dokumentuje się przez sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, który podpisują:

1) w imieniu strony przekazującej — wojewoda albo wyznaczony przez niego pełnomocnik,

2) w imieniu strony przejmującej — Główny Inspektor albo wyznaczony przez niego pełnomocnik.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) określenie rodzaju, ilości i wartości składników mienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, udokumentowane i rozliczone w księgach rachunkowych,

2) wykaz przejmowanych dokumentów związanych z prowadzeniem laboratorium. §

4. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej, o których mowa w § 1:

1) przeprowadzą inwentaryzację podlegających przekazaniu składników mienia według stanu na dzień przekazania,

2) udokumentują wyniki inwentaryzacji i dokonają porównania z zapisami ksiąg rachunkowych; ujawnione różnice powinny być wyjaśnione i rozliczone w księgach rachunkowych tego roku obrachunkowego, w którym nastąpiło przekazanie laboratoriów,

3) dokonają wyceny aktywów i pasywów majątku obrotowego i środków trwałych, stanowiącego wyposażenie laboratoriów, oraz ustalą wynik finansowy według stanu na dzień przekazania. § 5.

1. Jeżeli laboratorium jest zlokalizowane w pomieszczeniach stanowiących część budynku użytkowanego przez wojewódzki inspektorat Inspekcji Handlowej na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo użyczenia, Główny Inspektor, z dniem przejęcia laboratorium, z mocy prawa wstępuje w określone w tej umowie prawa i obowiązki najemcy, dzierżawcy albo biorącego do używania, w części dotyczącej tych pomieszczeń.

2. Jeżeli laboratorium jest zlokalizowane w pomieszczeniach stanowiących część budynku znajdującego się w trwałym zarządzie wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej, zasady i sposób użytkowania tych pomieszczeń zostaną określone w umowie użyczenia zawartej między podmiotem, w którego trwałym zarządzie znajduje się budynek, a Głównym Inspektorem. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 890 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 894 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 891 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla polskiej geologii", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 893 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle koksowniczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 895 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 892 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia wzorów bonów paliwowych oraz ich wartości nominalnej, sposobu dystrybucji bonów paliwowych oraz zasad i trybu postępowania przy ich zatrzymaniu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

  Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów?

 • Wybór społecznego inspektora pracy

  W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora (...)

 • Stosowanie przepisów SANEPID-u

  Prowadzę niewielki sklep spożywczy. Jak praktycznie powinna wyglądać dokumentacja dotycząca systemu kontroli wewnętrznej, oraz systemu stosowania dobrej praktyki higienicznej? (...)

 • Społeczna Inspekcja Pracy

  Chciałbym otrzymać informacje dotyczące społecznej inspekcji pracy: jakie posiada uprawnienia, obowiazki; czy istnieje przelicznik, ilu pracowników przypada na jednego (...)

 • Odwołanie się od GINB

  Napisałem skargę na działanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i załączyłem "twarde" dowody na poparcie moich (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.