Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 914 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-02
Data wejscia w życie:2001-08-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 914 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 84                — 6180 —                Poz. 914


914

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów. Na podstawie art. 78 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §

1. 1. Zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów do procedury wywozu, wywozu z jednoczesnym zastosowaniem dokumentów tranzytowych, uszlachetniania biernego, uszlachetniania biernego z jednoczesnym zastosowaniem dokumentów tranzytowych, do przeznaczenia celnego powrotny wywóz albo do przeznaczenia celnego powrotny wywóz z jednoczesnym zastosowaniem dokumentów tranzytowych w następujących wypadkach:

1) jeżeli nie opuściły polskiego obszaru celnego towary, w związku z których wywozem lub powrotnym wywozem przewidziany jest zwrot lub umorzenie cła albo zwolnienie zabezpieczenia mogącego powstać długu celnego lub zastosowanie preferencyjnych środków przewidzianych dla wywozu towaru poza polski obszar celny, a zgłaszający spełni łącznie następujące warunki: a) zwróci urzędowi celnemu, który przyjął zgłoszenie celne, wszystkie otrzymane karty tego zgłoszenia oraz inne dokumenty wystawione przez urząd celny po przyjęciu tego zgłoszenia, b) przedstawi urzędowi celnemu, który przyjął zgłoszenie celne, inne niż określone w lit. a) dokumenty podstemplowane lub potwierdzone przez organ celny w celu naniesienia na nich adnotacji o unieważnieniu zgłoszenia celnego, c) udowodni, że towary nie opuściły faktycznie polskiego obszaru celnego w razie dokonania przez graniczny urząd celny na dokumentach adnotacji związanych z wywozem lub powrotnym wywozem towarów, d) przedstawi towary w urzędzie celnym, który przyjął zgłoszenie, w celu zdjęcia zamknięć celnych lub dostarczy do tego urzędu dokumenty potwierdzające, że zamknięcia zostały zdjęte lub zniszczone przez organ celny lub za jego zgodą w innym miejscu znajdującym się na polskim obszarze celnym, w wypadku gdy na towary zostały nałożone zamknięcia celne, e) udowodni, że zwrot lub umorzenie cła, zwolnienie zabezpieczenia lub zastosowanie preferencyjnych środków przewidzianych dla wywozu towaru poza polski obszar celny zostały wycofane albo właściwe organy podjęły działania mające na celu ich wycofanie;

2) jeżeli towary inne niż wymienione w pkt 1 nie opuściły polskiego obszaru celnego, a zgłaszający dokona czynności, o których mowa w pkt 1 lit a)—d).

2. Zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów krajowych do procedury składu celnego, jeżeli nie podlegają one preferencyjnym środkom przewidzianym dla wywozu towaru poza polski obszar celny stosowanym w momencie objęcia towaru procedurą składu celnego lub, jeżeli towary podlegają takim środkom, a zgłaszający udowodni, że środki te zostały wycofane albo właściwe organy podjęły działania mające na celu ich wycofanie. Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. a)—c) stosuje się odpowiednio. §

2. Rewizja celna towarów złożonych na wniosek zgłaszającego w miejscu czasowego składowania innym niż urząd celny jest dokonywana na koszt zgłaszającego. § 3.

1. Przed przystąpieniem do rewizji celnej towarów organ celny powiadamia zgłaszającego o terminie i miejscu przeprowadzenia rewizji.

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. W uzasadnionych wypadkach organ celny dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej.

4. Jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane w formie pisemnej, organ celny umieszcza na zgłoszeniu celnym adnotację o dokonaniu powiadomienia. § 4.

1. W wypadku gdy zgłaszający lub jego przedstawiciel nie stawi się w terminie i miejscu określonym w powiadomieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, lub odmówi udzielenia żądanej pomocy w rewizji celnej towarów, organ celny przeprowadza rewizję bez ich udziału, odnotowując ten fakt w zgłoszeniu celnym.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, rewizja celna towarów jest dokonywana na koszt zgłaszającego, a jej wyniki są równoznaczne z wynikami rewizji dokonanej w obecności zgłaszającego. § 5.

1. Po przyjęciu zgłoszenia celnego organ celny może przystąpić do rewizji celnej towaru, polegającej w szczególności na:

1) dokonaniu oględzin towarów,

2) przeliczeniu, zważeniu towarów lub dokonaniu innych pomiarów,

3) kontroli wskazań lub zapisów urządzeń pomiarowych stosowanych w transporcie przesyłowym,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 914 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 918 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 908 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 907 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 906 z 2001

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 917 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 922 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 921 z 2001

  Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 915 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 916 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 913 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 912 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 919 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2001 r. w sprawie stawek opłat za świadczenie usług przez Inspekcję Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 920 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 923 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzeżynie od strony lądu.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 911 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 910 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności.

 • Dziennik Ustaw Nr 84, poz. 909 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie połączenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" w specjalną strefę ekonomiczną pod nazwą "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna".

porady prawne online

Porady prawne

 • Nieodpłatne przekazanie towarów a WDT

  Spółka wysłała nieodpłatnie towary do kontrahenta z UE - podatnika (płatnika) VAT UE. Jak taką dostawę wykazać w deklaracjach? Jaką stawkę VAT zastosować i jaką (...)

 • Import towarów z Chin

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zamówiłem towar u mojego dostawcy w Chinach. Towar został przywieziony przez firmę kurierską bezpośrednio do mojej firmy. Do (...)

 • Odliczenie VAT z SAD

  W styczniu 2007 r. firma, na podstawie dokumentu celnego SAD zapłaciła cło i VAT od importu. Okazało się jednak, że agent celny popełnił błąd, kwota obliczonego (...)

 • Dokumentacja eksportu dla celów VAT

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu jakie dokumenty są obecnie wymagane w przypadku eksportu towarów do krajów spoza Unii. Do maja br. otrzymywaliśmy (...)

 • VAT przy imporcie towarów

  Firma dokonuje importu towarów. Czy podatek VAT przy imporcie nalicza się w identyczny sposób, jak przy zakupie (jako VAT należny), tzn. czy obie czynności różnią (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-29 poz. 1051

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzeniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 373

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-08 poz. 230

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 374

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania organów celnych przy zatrzymywaniu towarów w wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa powrotnym wywozie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.