Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 926 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-28
Data wejscia w życie:2001-08-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 926 z 2001


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 85                — 6232 —                Poz. 926


926

U S TA W A z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok

2001. Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 1 wyrazy „161.065.257 tys. zł” zastępuje się wyrazami, „152.465.257 tys. zł”, b) w ust. 3 wyrazy „20.538.830 tys. zł” zastępuje się wyrazami „29.138.830 tys. zł”;

2) w art. 3 wyrazy „160.944.645 tys. zł” zastępuje się wyrazami „167.491.539 tys. zł” oraz wyrazy „140.405.815 tys. zł” zastępuje się wyrazami „138.352.709 tys. zł”;

3) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „30.000.000 tys. zł” zastępuje się wyrazami „45.000.000 tys. zł”;

4) w art. 30 wyrazy „14.122.000 tys. zł” zastępuje się wyrazami „12.122.000 tys. zł”;

5) w załączniku nr 1: a) tabela „Zestawienie ogółem” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy, b) część 19 — „Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;

6) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu państwa na rok 2001” w części 83 — Rezerwy celowe: a) w poz. 6: — w kol. 4 w treści dodaje się wyrazy „ , w tym również powodzi w 2001 r. z uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych powodzian”, — w kol. 6 i 9 kwoty „316.830” zastępuje się kwotami „326.830”; b) w poz. 58 w kol. 6 i 9 kwoty „13.818” zastępuje się kwotami „3.818”;

7) załącznik nr 4 — „Część 98 — Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;

8) w załączniku nr 6: a) Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy, b) Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 926 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 932 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 936 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 935 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 930 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 934 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 931 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 929 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 933 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 937 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 928 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 927 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 925 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 924 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Kurator sądowy

  W którym dzienniku ustaw można znaleźć uregulowania związane z instytucją społecznego kuratora sądowego oraz wytyczne odnośnie możliwości jego oddziaływania na (...)

 • Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

  W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej (...)

 • Umieszczenie w rejestrze dłużników niewypłacalnych

  Czy wierzyciel może podać dane osobowe dłużnika (os.fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) do sądowego rejestru dłużników niewypłacalnych? Czy to nie (...)

 • Ustawa 203, czyli wynagrodzenie pielęgniarki

  Jestem pielęgniarką z 20-sto letnim stażem pracy. Przez ostatnie 17 lat pracuję jako pielęgniarka szkolna. Czy przysługuje mi wyrównanie z tytułu obowiązującej od (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.