Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 934 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-03
Data wejscia w życie:2001-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 934 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 85                — 6252 —                Poz. 934


934

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925) zarządza się, co następuje: §

1. ˚ołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w jednostce wojskowej podporządkowanej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej „żołnierzem zawodowym”, któremu nie wydano przedmiotów umundurowania w naturze, wypłaca się w 2001 r. równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”, w następującej wysokości:

1) oficerowi w stopniu generała (admirała): a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej

2) oficerowi starszemu: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — 2 084,00 zł, — 2 103,00 zł, — 4 231,00 zł, — 4 291,00 zł,

1) generałowi (admirałowi): a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — — 632,00 zł, 631,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 4 628,00 zł,

2) pułkownikowi (komandorowi): a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej

3) kapitanowi: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej

4) chorążemu: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej

5) podoficerowi: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — — 598,00 zł, 433,00 zł, — 433,00 zł, — 267,00 zł, — 474,00 zł, — 303,00 zł, — 6 068,00 zł, — 6 160,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 8 032,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 750,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 4 985,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 909,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 2 271,00 zł,

3) oficerowi młodszemu: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej

4) chorążemu: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej

5) podoficerowi: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — 2 046,00 zł, — 2 069,00 zł, — 2 071,00 zł, — 2 094,00 zł, — 2 060,00 zł, — 2 079,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 1 075,00 zł,

6) podoficerowi w korpusie chorążych: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — 681,00 zł, — 506,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 2 257,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 712,00 zł. §

4. Kobiecie—żołnierzowi zawodowemu, przy powołaniu do służby, wypłaca się dodatkowo:

1) równoważnik pieniężny za niewydane przedmioty umundurowania w naturze w następującej wysokości: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — 200,00 zł, — 200,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 2 194,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 270,00 zł,

2) ryczałt na uszycie przedmiotów umundurowania, w następującej wysokości: a) w jednostce lądowej b) w jednostce lotniczej — 4 344,00 zł, — 4 344,00 zł,

c) w marynarce wojennej — 2 158,00 zł. §

2. Równoważnik nie przysługuje żołnierzowi powołanemu do zawodowej służby wojskowej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu wydaje się przedmioty umundurowania w naturze. §

3. ˚ołnierzowi zawodowemu mianowanemu na kolejny stopień w 2001 r. wypłaca się równoważnik pieniężny w następującej wysokości:

c) w marynarce wojennej — 4 344,00 zł. § 5.

1. W przypadku przedłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania należnych, a niewydanych w naturze, żołnierzowi zawodowemu wypłaca się równoważnik pieniężny za przedłużony okres uży-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 934 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 932 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 936 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 935 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 930 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 931 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 929 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Zagospodarowania Mienia Przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 933 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 926 z 2001

  Ustawa z dnia 28 lipca 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 937 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 928 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie trybu i warunków rozliczeń z bankami z tytułu poręczeń Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 927 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 925 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 85, poz. 924 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Umundurowanie komornika i poborcy skarbowego

  Na podstawie uchwały Nr 138 Rady Ministrów w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych(M.P. Nr 28,poz. 199 z dnia 12 września 1986) poborcom (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

 • Powoływanie naczelnika urzędu skarbowego

  Kto powołuje i kto może odwołać Naczelnika Urzędu Skarbowego w danym mieście? Czy takie uprawnienia posiada Rada Gminy, w której znajduje się Urząd Skarbowy?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-28 poz. 540

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-11 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.