Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-31
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 87                — 6347 —                Poz. 955


955

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji. Na podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

1) materiały jądrowe podlegające ewidencji,

2) zasady prowadzenia rejonu bilansu materiałowego,

3) sposób prowadzenia wewnątrzzakładowych i centralnej ewidencji materiałów jądrowych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do posiadaczy produktów finalnych, stosowanych do celów niejądrowych, a zawierających materiały jądrowe w postaci uniemożliwiającej ich odzyskanie.

3. Ewidencji nie podlegają materiały jądrowe przewożone tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także materiały jądrowe rozproszone lub zużyte w działalności niejądrowej, które zostały wyjęte spod zabezpieczeń w trybie określonym w § 17 ust. 2 i

3. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jądrowy obiekt zabezpieczeń — reaktor jądrowy, zestaw krytyczny, zakład konwersji, zakład wytwarzania paliwa jądrowego, zakład przerobu paliwa jądrowego, zakład wzbogacenia izotopowego, obiekty służące do przechowywania materiałów jądrowych lub jakiekolwiek inne stałe miejsce, w którym jest stosowany lub znajduje się materiał jądrowy w ilości powyżej 1 kg efektywnego,

2) kilogram efektywny — jednostkę niebędącą jednostką miary masy, stosowaną do wyrażania ilości materiału jądrowego w przypadku różnych rodzajów materiałów jądrowych; ilość materiału jądrowego w kilogramach efektywnych otrzymuje się w sposób następujący: a) dla plutonu — przyjmując jego masę w kilogramach, b) dla uranu o wzbogaceniu 0,01 (1%) i powyżej — przez pomnożenie jego masy w kilogramach przez kwadrat wzbogacenia, c) dla uranu o wzbogaceniu poniżej 0,01 (1%), a powyżej 0,005 (0,5%) — przez pomnożenie jego masy w kilogramach przez 0,0001, d) dla uranu zubożonego — o wzbogaceniu 0,005 (0,5%) lub poniżej oraz dla toru — przez pomnożenie ich masy w kilogramach przez 0,00005,

3) kluczowy punkt pomiarowy — miejsce w znaczeniu fizycznym lub czynnościowym w rejonie bilansu materiałowego, w którym materiał jądrowy pojawia się w takiej postaci, która umożliwia jego pomiar w celu ewidencji; pomiary oraz kontrola stanu i ruchów materiałów jądrowych w kluczowym punkcie pomiarowym są wykorzystywane do określania faktycznego stanu inwentarza materiałów jądrowych w rejonie bilansu materiałowego,

4) materiał nierozliczony — materiał jądrowy stanowiący różnicę między zaksięgowanym stanem inwentarza według dokumentów rachunkowości materiałowej a stanem faktycznym inwentarza uzyskanym na podstawie dokonanego spisu materiałów jądrowych,

5) partia materiału jądrowego — ilość materiału jądrowego traktowaną jako całość w celach ewidencyjnych w kluczowym punkcie pomiarowym, której

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 960 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 954 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Faktura na zakup materiałów budowlanych

  Czy jest dopuszczalne wystawienie faktury, która uwzględnia różnego typu materiały budowlane jako faktury z jedną pozycją opisaną jako zakup materiałów budowlanych (...)

 • Zgłoszenie adresu magazynu

  W prowadzonej jednoosobowej firmie budowlanej wynajmuję mały magazyn, w którym trzymane są niewielkie ilości materiałów budowlanych, nie prowadzę tam innej aktywności (...)

 • Opakowania jako zakup materiałów

  Prowadzę działalność w zakresie sprzedaży jaj konsumpcyjnych Zakupiłem od firmy opakowania. Czy jeżeli dokonuję sprzedaży tych jaj w ww. opakowaniach, to zakup tych (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

 • Spis z natury-a ryczałt ewidencjonowany.

  Czy przypadku wyboru rozliczenia jednoosobowej działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym istnieje obowiązek zaprowadzenia spisu z natury? Jeśli tak, od kiedy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-19 poz. 1696

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1754

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie warunków przywozu na polski obszar celny, wywozu z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten obszar materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych i urządzeń zawierających takie źródła.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-07 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

 • Legislacja UE z 2007-07-21 nr 190 poz. 14

  Deklaracja Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) zgodna z art. 18 ust. 4 i art. 17 ust. 3 CPPNM

 • Dziennik Ustaw z 2009-05-12 poz. 610

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.