Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-08
Data wejscia w życie:2001-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 87                — 6354 —                Poz. 956


956

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej. Na podstawie art. 39a ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Utracone dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej danej gminy górniczej, określone w art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, zwanej dalej „ustawą”, oraz utracone dochody wszystkich gmin górniczych oblicza się na podstawie wniosków gmin złożonych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia. §

2. Współczynnik udziału utraconych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej danej gminy górniczej, określonych w art. 39a ust. 3 ustawy, w łącznej kwocie utraconych dochodów gmin górniczych, obliczony do trzeciego miejsca po przecinku, oblicza się na podstawie danych wykazanych we wniosku, o którym mowa w § 1 ust.

1. § 3.

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, gmina górnicza składa do ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) w 2001 r. — w terminie do dnia 10 września roku budżetowego, wykazując roczne skutki nieregulowania przez przedsiębiorstwa górnicze należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r.,

2) w 2002 r. — w terminie do dnia 31 maja roku budżetowego, wykazując roczne skutki nieregulowania przez przedsiębiorstwa górnicze należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje gminy górnicze o wysokości części rekompensującej subwencji, o której mowa w art. 39a ust. 1 ustawy:

1) w 2001 r. — w terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego,

2) w 2002 r. — w terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego. §

4. Kwota części rekompensującej subwencji ogólnej, wyliczona na podstawie wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1, złożonych w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1, jest przekazywana, zgodnie z art. 39a ust. 5 ustawy, na rachunek budżetu gminy górniczej. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Bauc

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 960 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 954 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Refundacja za leki a VAT

  Czy refunadcje za leki wypłacane aptece przez NFZ po 1 maja 2004 r. mają być opodatkowane na podstawie art. 29 ust.1 ustawy o VAT? Jeżeli tak to jakie stawki zastosować?

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-07 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-16 poz. 599

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2045

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 281

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-22 poz. 284

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.