Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-30
Data wejscia w życie:2001-09-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001


Strona 1 z 18

Dziennik Ustaw Nr 87                — 6356 —                Poz. 957


957

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811 i Nr 84, poz. 907) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) dopuszczalne do wprowadzania do powietrza ilości i rodzaje substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych,

2) warunki uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających za dotrzymane,

3) czas obowiązywania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych oraz warunków uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów substancji zanieczyszczających za dotrzymane,

4) postępowanie w przypadku zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub pracy urządzeń ochronnych,

5) warunki prowadzenia procesów technologicznych i operacji technicznych,

6) urządzenia techniczne konieczne ze względu na wymagania ochrony środowiska,

7) przypadki, w których niezbędne jest prowadzenie pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów. §

2. W przypadku wystąpienia przerw w wykonywaniu ciągłych pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych, określone w § 15 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, § 24 ust. 1 i § 32 ust. 1 warunki uznawania dopuszczalnych ilości i rodzajów tych substancji za dotrzymane sprawdza się, przyjmując za wymienione w tych przepisach średnie ilości substancji zanieczyszczających w okresach tych przerw — średnie ilości substancji zanieczyszczających w okresie poprzedzającym przerwę, równym okresowi przerwy. § 3.

1. W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, wpływających na zwiększenie ilości tych substancji w ten sposób, że średnie dobowe ilości przekraczają o 30% dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, powiadamia się niezwłocznie wojewodę oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

2. W przypadku wystąpienia awarii albo zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, prowadzących do dwukrotnego przekroczenia dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, trwającego dłużej niż 3 godziny, wojewoda w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska oraz jednostką organizacyjną podejmują działania dotyczące w szczególności ograniczenia lub wstrzymania procesów technologicznych i operacji technicznych, z zastrzeżeniem § 16, § 25 i §

33. §

4. Zawartość tlenu w gazach odlotowych, do której odnosi się ilość substancji zanieczyszczających wprowadzonych do powietrza, w przypadku jednoczesnego spalania różnych paliw, stanowi średnia ważona obliczona z zawartości tlenu odpowiadających poszczególnym paliwom, przy czym wagami są wielkości użyte jako wagi do obliczania średnich ważonych ilości substancji zanieczyszczających. Rozdział 2 Spalanie paliw § 5.

1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do źródeł będących urządzeniami technicznymi, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia energii, zwanych dalej „źródłami”, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do procesów spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz do źródeł, w których produkty spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach wytwórczych, w tym silników spalinowych, włącznie z turbinami gazowymi na platformach wiertniczych oraz turbinami gazowymi stanowiącymi napęd pojazdów, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do turbin gazowych, dla których decyzje o pozwoleniu na budowę wydano po dniu 30 czerwca 2002 r.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 960 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 954 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli (...)

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Czynniki szkodliwe na stanowisku kierowcy

  Podczas przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w naszej spółce otrzymaliśmy nakaz do przeprowadzenia badań, pomiarów czynników szkodliwych (...)

 • Ważność badania na zawartość alkoholu

  W dniu 27 lutego kierując pojazdem zostałem zatrzymany przez patrol policji. Policjant legitymujący wyczul woń alkoholu i zostałem przewieziony do izby wytrzeźwień. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-11 poz. 658

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy prowadzący działalność, w której wykorzystywane są substancje kontrolowane.

 • Komunikat UE z 2007-11-29 nr 287 poz. 163

  OPERACJE ODZYSKIWANIA

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-16 poz. 1058

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-25 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie reorganizacji Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag"

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-04 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.