Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-10
Data wejscia w życie:2001-09-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 87                — 6374 —                Poz. 958


958

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi podróżnych na liniach kolejowych.

Na podstawie art. 10 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) zarządza się, co następuje: §

1. Przewoźnicy kolejowi oraz inni przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie obsługi podróżnych obowiązani są do:

1) zapewnienia podróżnym dostępu do pociągów, punktów odprawy osób, punktów sprzedaży biletów i innych miejsc obsługi podróżnych oraz właściwej ich obsługi w tych miejscach, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych,

2) udostępniania podróżnym pomieszczeń przeznaczonych do ich obsługi w czasie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości tej obsługi, z uwzględnieniem przerw w tej obsłudze wynikających z warunków miejscowych lub spowodowanych doraźnymi ważnymi przyczynami,

3) utrzymywania wagonów służących do przewozu podróżnych oraz pomieszczeń przeznaczonych do ich obsługi w należytej czystości, oświetlonych, ogrzanych w porze zimowej oraz wyposażonych w niezbędne urządzenia, a w szczególności półki na bagaż, ławki, kosze na śmieci,

4) oznaczania w sposób widoczny, czytelny i niebudzący wątpliwości peronów, numerów torów, miejsc dojazdów i dojścia do stacji, przystanków, punktów sprzedaży biletów, informacji, przechowalni bagażu, magazynów bagażowych i ekspresowych, sanitariatów i innych miejsc obsługi podróżnych,

5) podawania do publicznej wiadomości adresów punktów odprawy osób, punktów sprzedaży biletów i innych miejsc obsługi podróżnych oraz zakresu usług i wykonywanych czynności w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi,

6) bezpłatnego udostępniania i udzielania w punktach sprzedaży biletów, punktach informacji niezbędnych danych związanych z rozkładem jazdy pociągów, obowiązującymi taryfami, przepisami przewozowymi i porządkowymi oraz informacji o połączeniach ze środkami transportu zarządzanymi przez innych przewoźników,

7) właściwej organizacji obsługi informacyjnej wizualnej i megafonowej na stacjach i przystankach, ze szczególnym uwzględnieniem niezwłocznego przekazywania podróżnym informacji o zakłóceniach w kursowaniu pociągów,

8) zorganizowania odpowiedniej liczby czynnych punktów sprzedaży biletów i zatrudniania pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi podróżnych,

9) wyznaczenia w wagonach miejsc dla matek z małymi dziećmi, kobiet z widoczną ciążą oraz dla osób niepełnosprawnych,

10) wyznaczenia miejsc do palenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. §

2. Przewoźnicy kolejowi prowadzą sprzedaż biletów:

1) w punktach sprzedaży biletów, w godzinach dostosowanych do rozkładu jazdy pociągów, w sposób umożliwiający podróżnym nabycie biletów przed odjazdem każdego pociągu,

2) w pociągach — w razie niezapewnienia możliwości nabycia biletów w sposób określony w pkt 1,

3) w miejscach ustalonych przez przewoźników kolejowych, gdy dotyczy to biletów różnych przewoźników kolejowych. § 3.

1. Przewoźnik kolejowy ustala warunki rezerwacji miejsc do siedzenia, leżenia lub spania; na życzenie podróżnych przewoźnik może dokonać rezerwacji w określonym przez niego rodzaju pociągu.

2. Informację o warunkach rezerwacji, o których mowa w ust. 1, przewoźnik podaje do wiadomości podróżnych w punktach odprawy osób, punktach sprzedaży biletów i innych miejscach, w których dokonuje się rezerwacji. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 958 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 959 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 956 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyznawania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 955 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 957 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 960 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 954 z 2001

  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-19 poz. 832

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz trybu wyboru przewoźników.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 344

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Warszawie dnia 13 lutego 1970 r.

 • Monitor Polski 2003 nr 24 poz. 342

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o międzynarodowych przewozach drogowych podróżnych i ładunków, sporządzonej w Sofii dnia 22 grudnia 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-28 poz. 674

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-01 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.