Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 989 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-23
Data wejscia w życie:2001-08-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 989 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 89                — 6488 —                Poz. 989


989

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu. Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania i aktualizacji spisu wyborców przebywających na polskich statkach morskich znajdujących się w podróży w dniu wyborów, a także sposób powiadamiania urzędów gmin o objętych spisem wyborców osobach stale zamieszkałych w kraju i sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania. § 2.

1. Spis wyborców dla obwodu głosowania utworzonego na polskim statku morskim sporządza kapitan statku, zwany dalej „kapitanem”, na podstawie wykazu wyborców, którzy będą przebywać na statku w podróży w dniu wyborów.

2. Spis wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach. § 3.

1. Spis wyborców, o którym mowa w § 2, sporządza się na formularzu, według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922).

2. Spis wyborców sporządza się zgodnie z rubrykami formularza, z tym że w rubryce „adres zamieszkania” wpisuje się adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, w odniesieniu zaś do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą wpisuje się adres zamieszkania wyborcy za granicą.

3. Spis wyborców sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców. § 4.

1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego albo pismem ręcznym — atramentem lub długopisem.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie.

3. W razie sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje się warunku określonego w ust.

2. § 5.

1. Kapitan na podstawie spisu wyborców sporządza wykaz osób wpisanych do spisu i niezwłocznie przekazuje go armatorowi, wskazując w wykazie wszystkie dane o osobach wymienionych w spisie wyborców.

2. Na podstawie wykazu, o którym mowa w ust. 1, armator zawiadamia niezwłocznie urzędy gmin, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób ujętych w wykazie, o wpisaniu ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim. §

6. Kapitan podpisuje spis wyborców i opatruje go swoją pieczęcią. Każdy arkusz formularza spisu powinien być opatrzony pieczęcią kapitana i przez niego parafowany. §

7. Kapitan przekazuje jeden egzemplarz spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w przeddzień wyborów, a drugi egzemplarz zabezpiecza. § 8.

1. O sporządzeniu spisu wyborców kapitan powiadamia wyborców.

2. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

3. Zainteresowany na pisemny wniosek zawierający jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania może uzyskać informację, czy został on ujęty lub nie figuruje w spisie wyborców albo czy dane zawarte w jego wniosku nie różnią się od danych wpisanych do spisu wyborców.

4. Na żądanie zainteresowanego informacja, o której mowa w ust. 3, jest potwierdzana na piśmie. § 9.

1. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów kapitan statku, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać wyłącznie osobiście za pokwitowaniem lub przez osobę upoważnioną, pod warunkiem podania numeru PESEL wyborcy lub numeru ważnego polskiego paszportu.

3. Po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, kapitan skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „uwagi” adnotację „zaświadczenie”.

4. Wzór zaświadczenia o prawie do głosowania określa rozporządzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 989 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 990 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 980 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 979 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zakresu i sposobu wyodrębniania składników majątkowych dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, pozostających dotychczas w trwałym zarządzie i używaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 978 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 977 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie munduru pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 992 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 987 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 988 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 976 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 991 z 2001

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 986 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 985 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 984 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych, w których utworzone zostają wydziały cywilno-karne w siedzibach tych sądów oraz zamiejscowe wydziały cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 983 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 982 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 981 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 975 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 974 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 973 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 89, poz. 972 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

  Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

 • Rodzaj głosowania

  Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku (...)

 • Spis inwentarza

  Jak powinien wyglądać inwentarz, jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość?

 • Termin do sporządzenia spisu inwentarza spadku

  Czy do sporządzenia inwentarza spadku ustanowiony jest jakiś nieprzekraczalny termin?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-13 poz. 1110

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Monitor Polski 2011 nr 80 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-16 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1417

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-21 poz. 1124

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.