Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-14
Data wejscia w życie:2001-09-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6535 —                Poz. 1001


1001

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) organy właściwe do przeprowadzania kontroli dewizowej w odniesieniu do obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa,

2) szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli dewizowej. §

2. Kontrole dewizowe w odniesieniu do obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi, określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie określenia celów specjalnych, na które są wykorzystywane środki budżetowe i mienie państwowe w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, jak również organów, zasad i trybu przeprowadzania kontroli w tym zakresie (Dz. U. Nr 44, poz. 261), w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa przeprowadzają upoważnieni przez dyrektora Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego funkcjonariusze z tego Inspektoratu. § 3.

1. Kontrola dewizowa, zwana dalej „kontrolą”, jest prowadzona zgodnie z planem kontroli Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kontrole, z zastrzeżeniem ust. 3, przeprowadza się zgodnie z rocznym planem kontroli, zatwierdzonym przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

3. Szef Urzędu Ochrony Państwa może zlecić przeprowadzenie kontroli poza planem kontroli, o którym mowa w ust. 2, jeżeli uzasadniają to okoliczności faktyczne sprawy.

4. Szczegółowe plany poszczególnych kontroli określa dyrektor Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. § 4.

1. Kontrolę wszczyna, upoważniony przez dyrektora Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusz z tego Inspektoratu, zwany dalej „inspektorem”, po okazaniu kierownikowi jednostki kontrolowanej, określonej w § 1 pkt 1, zwanemu dalej „kontrolowanym”, legitymacji służbowej z równoczesnym doręczeniem zawiadomienia o kontroli.

2. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub funkcjonariusza upoważnionego do działania w jego imieniu.

3. W przypadku nieobecności kontrolowanego czynności kontrolne mogą być przeprowadzone po okazaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi upoważnionemu do działania w imieniu kontrolowanego. §

5. Zawiadomienie o kontroli jest wydawane przez dyrektora Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa, i zawiera:

1) imię i nazwisko inspektora upoważnionego do przeprowadzenia kontroli,

2) numer legitymacji służbowej inspektora,

3) oznaczenie kontrolowanego,

4) miejsce prowadzenia kontroli,

5) zakres kontroli,

6) przewidziany czas trwania kontroli,

7) podpis z podaniem imienia i nazwiska dyrektora Inspektoratu Nadzoru, Kontroli i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. §

6. Kontrolowany ma obowiązek wskazać na piśmie, w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego, funkcjonariusza upoważnionego do działania w jego

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Białym Borze.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1014 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 997 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 996 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 995 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 994 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-14 poz. 1250

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-22 poz. 107

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-04 poz. 313

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1497

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.