Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-23
Data wejscia w życie:2001-09-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 90                — 6540 —                Poz. 1005


1005

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 235 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentach z wyborów, należy przez to rozumieć:

1) spisy wyborców,

2) karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane),

3) postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjęcia zawiadomień partii politycznych o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów oraz powołania pełnomocników, a także zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców,

4) protokoły rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów wraz ze zgłoszeniami list do rejestracji i dokumentami dołączonymi do zgłoszeń,

5) postanowienia o: odmowie rejestracji listy okręgowej kandydatów na posłów, skreśleniu z zarejestrowanej listy nazwiska kandydata i o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów wraz z dokumentami będącymi podstawą do podjęcia tych postanowień,

6) protokoły rejestracji kandydatów na senatorów wraz ze zgłoszeniami i dokumentami dołączonymi do zgłoszeń,

7) postanowienia o odmowie zarejestrowania kandydata na senatora oraz o skreśleniu nazwiska zarejestrowanego kandydata wraz z dokumentami będącymi podstawą do podjęcia tych postanowień,

8) obwieszczenia o zarejestrowanych listach okręgowych i obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na senatorów,

9) dokumenty dotyczące losowania numerów list,

10) protokoły głosowania w obwodzie,

11) protokoły wyników głosowania w okręgu wyborczym,

12) protokół ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju, ze wskazaniem list spełniających warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych, §

4. Dokumenty z wyborów znajdujące się w posiadaniu okręgowych komisji wyborczych oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2, stanowią zasób archiwalny i są przechowywane przez kierowników właściwych miejscowo jednostek organizacyjnych Krajowego Biura Wyborczego w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych, do końca kadencji wybranych posłów i senatorów. Po upływie tego terminu dokumenty z wyborów przekazuje się do właściwych miejscowo archiwów państwowych.

13) protokoły wyboru posłów do Sejmu w okręgu wyborczym,

14) protokoły wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym,

15) obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i do Senatu,

16) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i komunikaty oraz inne dokumenty komisji wyborczych,

17) elektroniczne nośniki informatyczne z zapisanymi danymi z wyborów. § 2.

1. Obwodowe komisje wyborcze po wykonaniu swoich zadań przekazują posiadane dokumenty z wyborów, jako depozyt, odpowiednio do miejsca działania, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), konsulowi lub kapitanowi polskiego statku morskiego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, są udostępnianie wyłącznie Sądowi Najwyższemu w związku z postępowaniami w sprawach protestów wyborczych oraz na żądanie sądów, prokuratury lub policji, prowadzących postępowanie karne. § 3.

1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez Sąd Najwyższy ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ważności wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, a także drugie egzemplarze spisu wyborców, z wyłączeniem dokumentów stanowiących dowody w toczących się postępowaniach karnych oraz dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 10 i 16, podlegają zniszczeniu. Zniszczenia dokumentów dokonuje kierownik właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

2. Dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 10 i 16, są przekazywane kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1005 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1003 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1002 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Białym Borze.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1000 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1014 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1011 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis do księgi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1004 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1008 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości opłat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie koni), a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1007 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1006 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 999 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1010 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1009 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1001 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 998 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1013 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 1012 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 997 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie ochrony fizycznej materiałów jądrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 996 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 995 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 90, poz. 994 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 2 poz. 44

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 6

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 86 poz. 924

 • Monitor Polski 2008 nr 70 poz. 633

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 79 poz. 842


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.