Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1048 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-28
Data wejscia w życie:2001-09-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1048 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 96                — 7163 —                Poz. 1048


1048

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 85, poz. 956) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 1 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w zakresie zarządzania oświatą,” b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Centralne placówki doskonalenia podejmują zadania wymienione w ust. 1 w zakresie odpowiednim do określonych w statucie celów działalności.”;

2) w § 9 w ust. 2 po wyrazie „edukatorzy” dodaje się wyrazy „oraz inni nauczyciele,”;

3) w § 14 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Powierzenie zadań doradcy metodycznego może być cofnięte przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia i dyrektora szkoły lub placówki, w której doradca jest zatrudniony, w przypadku niewywiązywania się z powierzonych zadań lub w innych uzasadnionych przypadkach.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1048 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1047 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie ustalenia wykazu gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

 • Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 1049 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 133

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-15 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

 • Dziennik Ustaw z 1987-10-23 poz. 175

  Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-30 poz. 430

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-15 poz. 779

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.