Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-30
Data wejscia w życie:2001-12-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7179 —                Poz. 1055


1055

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, przy projektowaniu, budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci gazowych służących do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) sieci gazowych służących do przesyłania gazów technicznych i skroplonych gazów węglowodorowych (C3—C4),

2) sieci gazowych w kanałach zbiorczych,

3) doświadczalnych sieci gazowych,

4) sieci gazowych znajdujących się na terenach zakładów górniczych i wojskowych,

5) znajdujących się w budynkach instalacji gazowych nienależących do sieci gazowych, określonych w odrębnych przepisach. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) sieć gazowa — gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego,

2) paliwo gazowe — paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm,

3) gazociąg — rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych,

4) klasa lokalizacji — klasyfikację terenu według stopnia urbanizacji obszaru położonego geograficznie wzdłuż gazociągu,

5) strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,

6) operator sieci gazowej — jednostkę organizacyjną przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialną za ruch sieciowy,

7) skrzyżowanie — miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanał, grobla,

8) ciśnienie — nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych,

9) maksymalne ciśnienie robocze (MOP) — maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego),

10) maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy (MAOP) — maksymalną wartość ciśnienia, jakiemu może być poddana sieć gazowa,

11) ciśnienie robocze (OP) — ciśnienie, które występuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,

12) maksymalne ciśnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne ciśnienie, na jakie sieć gazowa może być narażona w ciągu krótkiego okresu czasu, ograniczone przez urządzenia zabezpieczające,

13) współczynnik projektowy — współczynnik charakteryzujący stopień zredukowania naprężeń obwodowych w gazociągach,

14) ciśnienie projektowe — ciśnienie stosowane w obliczeniach projektowych,

15) minimalna żądana wytrzymałość (MRS) — prognozowaną wytrzymałość hydrostatyczną rur z tworzyw sztucznych po 50 latach ich użytkowania w temperaturze 293,15 K (20°C),

16) ciśnienie krytyczne szybkiej propagacji pęknięć — ciśnienie w rurach z tworzyw sztucznych, przy którym w temperaturze 273,15 K (0°C) następuje szybkie rozprzestrzenianie pęknięć,

17) rezystancja jednostkowa przejścia gazociągu — rezystancję między gazociągiem a środowiskiem elektrolitycznym, odniesioną do jednostki powierzchni lub jednostki długości gazociągu,

18) próba ciśnieniowa — zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania,

19) próba wytrzymałości — próbę ciśnieniową przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy dana sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Odprowadzenie wody opadowej

  Czy jest zgodne z prawem budowlanym, że wody opadowe z przyległego budynku - garażu spadają w granice działki, w której znajduje się nasze mieszkanie? Mieszkanie jest (...)

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Miejsce na śmietniki

  W jakiej odległości od budynku wielorodzinnego oraz granicy działki prywatnej musi się znajdować kontener na śmieci? Czy istnieje konieczność wybudowania jakiejkolwiek (...)

 • Odległość budynku od działki niezabudowanej

  Inwestor zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie budynku biurowego. Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-07 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-24 poz. 1514

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.