Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-23
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7200 —                Poz. 1060


2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do jednostek budżetowych.

3. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcję (zajmował stanowisko) przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy albo nie odwołano go z funkcji (ze stanowiska) z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu nagroda roczna może być przyznana, o ile uprawniony pełnił funkcję (zajmował stanowisko) zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu. §

4. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 2, 9 i 12 ustawy — minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi albo minister właściwy do spraw rynków rolnych,

2) dla kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 8 ustawy — organ właściwy dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy,

3) dla kierowników jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 13 ustawy — organ, który utworzył jednostkę organizacyjną. § 5.

1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) datę wniosku,

2) nazwę podmiotu i jego siedzibę,

3) wskazanie organu wnioskującego,

4) oznaczenie adresata wniosku,

5) imię (imiona) i nazwisko kierownika jednostki organizacyjnej,

6) pełnioną funkcję (zajmowane stanowisko) przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków,

7) datę objęcia funkcji (stanowiska) w podmiocie,

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika jednostki organizacyjnej za okres wnioskowany,

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z jej uzasadnieniem,

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,

11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,

12) załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności: a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy, b) dokument zawierający pozytywną opinię albo zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy, c) oświadczenie organu wnioskującego o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych, d) uchwałę organu wnioskującego w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie kierownikowi jednostki organizacyjnej nagrody rocznej,

13) podpisy osób reprezentujących organ wnioskujący.

2. Organ wnioskujący o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zaopiniowania albo zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za rok obrotowy.

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia. §

6. Nagroda roczna w 2001 r. może zostać przyznana uprawnionemu po dokonaniu przez właściwy organ oceny wyników działalności podmiotu za rok obrotowy, który rozpoczął się w 2000 r., chyba że nagroda za ten okres została wypłacona uprawnionemu na dotychczasowych zasadach. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

  Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie (...)

 • Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej

  Jeżeli wewnętrzny regulamin firmy zapewnia wypłatę części nagrody jubileuszowej w przypadku zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownika z uprawnieniami (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1335

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-24 poz. 1164

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-07 poz. 464

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1769


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.