Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-27
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 3


Strona 3 z 5

Dziennik Ustaw Nr 97

3. Grupy roślin uprawnych: I grupa obejmuje:                — 7204 — IV grupa obejmuje:                Poz. 1061


— jęczmień jary, pszenicę zwyczajną ozimą, pszenicę zwyczajną jarą, pszenżyto ozime, owies, żyto ozime, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy; II grupa obejmuje:

1) kukurydzę pastewną, groch siewny (odmiany jadalne), koniczynę łąkową (czerwoną), życicę trwałą (rajgras angielski), życicę wielokwiatową (rajgras włoski),

2) cebulę, ogórek (odmiany gruntowe), kapustę głowiastą białą, marchew jadalną, pomidor (odmiany gruntowe),

3) jabłoń (odmiany owocujące), śliwę domową (odmiany owocujące), wiśnie (odmiany owocujące), truskawkę; III grupa obejmuje:

1) jęczmień ozimy, bobik, groch siewny (odmiany pastewne), łubin żółty pastewny, koniczynę białą, lucernę mieszańcową, lucernę siewną, kostrzewę łąkową, kupkówkę pospolitą, tymotkę łąkową, burak pastewny, len włóknisty, tytoń szlachetny,

2) kalafior, burak ćwikłowy, seler korzeniowy, fasolę zwykłą karłową szparagową, groch siewny łuskowy, chmiel,

3) jabłoń (odmiany na podkładki),

4) porzeczkę czarną;

1) pszenżyto jare, łubin wąskolistny, wiechlinę łąkową, życicę wielkokwiatową westerwoldzką (rajgras holenderski),

2) por, kapustę brukselską, pomidor (odmiany uprawiane pod osłonami), pietruszkę korzeniową, sałatę głowiastą, szpinak,

3) różę (odmiany uprawiane pod osłonami), gerberę Jamesona, goździk szklarniowy, chryzantemę wielkokwiatową,

4) malinę, porzeczkę czerwoną, borówkę wysoką; V grupa obejmuje: — rośliny uprawne, których odmiany wpisuje się do rejestru lub udziela się ochrony wyłącznego prawa do odmiany, niewymienione w grupach I—IV.

4. Opłata za urzędowe badanie odrębności, wyrównania i trwałości odmiany mieszańca roślin rolniczych, niezależnie od jego struktury, wzrasta o 100% stawki określonej w tabeli stawek opłat rejestrowych i opłat za ochronę pod lp. 1, jeżeli badane są jego składniki.

5. Stawki opłaty rejestrowej za odmiany wytworzone w kraju lub częściowo za granicą albo odkryte i ujawnione w kraju stanowią 50% stawek określonych w ust. 1, 2 i 4.

Załącznik nr 2

STAWKI OPŁAT ZA OCEN¢ MATERIAŁU SIEWNEGO

1. Stawki opłat za ocenę materiału siewnego, z wyjątkiem szkółkarskiego:

1) za ocenę polową upraw nasiennych każdej lustracji plantacji o powierzchni: a) do 1 ha b) od 1 ha do 5 ha — 21,00 zł, — 29,00 zł, w pkt 1 lit. a) i b) oraz w pkt 2 i 3 zwiększa się o 50%,

5) za ocenę laboratoryjną materiału siewnego: a) za oznaczenie w próbce średniej cech określonych wymaganiami jakościowymi, z wyjątkiem oznaczeń specjalnych, o których mowa w lit. d): — warzyw, łącznie z badaniami zdrowotności, oraz nasion traw motylkowatych drobnonasiennych i krzyżowych — nasion pozostałych gatunków

3) za każdą lustrację 1 m2 upraw nasiennych prowadzonych pod osłonami — 0,20 zł,

2) za ocenę polową upraw nasiennych każdej lustracji plantacji o powierzchni powyżej 5 ha — opłatę, o której mowa w pkt 1 lit. b), zwiększa się o 8,00 zł za każde następne całe lub rozpoczęte 5 ha,

— 58,00 zł, — 32,00 zł,

4) za każdą lustrację upraw nasiennych odmian mieszańcowych oraz chmielu — opłaty określone

b) za oznaczenie w próbce średniej jednej z cech jakościowych, z wyjątkiem oznaczeń specjalnych, o których mowa w lit. d) — 14,00 zł,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

  Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Definicja zarachowania kosztów

  W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie (...)

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.