Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-27
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7202 —                Poz. 1061


1061

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie. Na podstawie art. 23 pkt 5, art. 41 pkt 2 i art. 62 pkt 4 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) stawki opłat rejestrowych i terminy ich uiszczania,

2) stawki opłat za ochronę, sposób oraz termin ich pobierania,

3) szczegółowe zasady ustalania stawek wynagrodzeń kwalifikatorów i próbobiorców materiału siewnego oraz stawki opłat za ocenę materiału siewnego. Rozdział 2 Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę § 2.

1. Ustala się stawki opłat rejestrowych i opłat za ochronę, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Opłaty rejestrowe i opłaty za ochronę wnosi hodowca lub jego przedstawiciel na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, zaznaczając rodzaj opłaty, jakiej rośliny uprawnej i odmiany oraz jakiego okresu ona dotyczy.

3. Opłatę za zgłoszenie: odmiany do rejestru, przedłużenia okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze albo wniosku o przyznanie wyłącznego prawa wnosi się łącznie ze zgłoszeniem. § 3.

1. Za każdy rok urzędowego badania odrębności, wyrównania i trwałości odmiany lub urzędowego badania wartości gospodarczej odmiany opłatę wnosi się:

1) w pierwszym roku urzędowego badania — w ciągu 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przyjęciu odmiany do urzędowego badania,

2) w drugim roku urzędowego badania: a) do końca czerwca — za odmiany roślin uprawnych wysiewanych lub nasadzanych od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca, b) do końca listopada — za odmiany roślin uprawnych wysiewanych lub nasadzanych od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia następnego roku,

3) w trzecim i dalszych latach urzędowego badania — w ciągu 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o kontynuacji urzędowego badania.

2. Za wpisanie odmiany do rejestru, przedłużenie okresu ważności wpisu odmiany w rejestrze i przyznanie wyłącznego prawa opłatę wnosi się w ciągu 60 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wpisania odmiany do rejestru, przedłużenia okresu ważności wpisu lub przyznania wyłącznego prawa.

3. Za pierwszy rok kalendarzowy utrzymywania wpisu odmiany w rejestrze lub księdze opłatę wnosi się w ciągu 60 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wpisania odmiany do rejestru lub przyznania wyłącznego prawa.

4. Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymywania wpisu odmiany w rejestrze lub księdze opłatę wnosi się do końca czerwca każdego roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o wpisaniu odmiany do rejestru lub o przyznaniu wyłącznego prawa.

5. Wniesiona opłata za utrzymywanie wpisu odmiany w księdze za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi, jeżeli hodowca został pozbawiony wyłącznego prawa w pierwszym półroczu tego roku kalendarzowego.

6. Opłata, o której mowa w ust. 5, nie podlega zwrotowi w przypadku pozbawienia hodowcy wyłącznego prawa w drugim półroczu roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę. §

4. Jeżeli urzędowe badanie odrębności, wyrównania i trwałości odmiany wykonywane jest łącznie w celu wpisania odmiany do rejestru i przyznania wyłącznego prawa, wnosi się jedną opłatę za te badania. §

5. Opłata za urzędowe badanie odmiany rośliny uprawnej dwuletniej lub wieloletniej w roku siewu albo sadzenia wynosi 30% stawki dla danej grupy roślin, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. §

6. Jeżeli hodowca zgłasza do rejestru odmianę o różnym przeznaczeniu (dla kilku kierunków użytkowania) i powoduje to konieczność przeprowadzenia oddzielnych serii doświadczeń dla każdego z nich, opłatę za urzędowe badania wartości gospodarczej odmiany wnosi się za każdą serię doświadczeń związaną

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

  Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, (...)

 • Wynagrodzenie ławników

  Jaki zwrot kosztów przysługuje ławnikowi sądowemu za sesję 7 godzinną jeśli na co dzień ławnik prowadzi własną działalność gospodarczą?

 • Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

  Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch (...)

 • Definicja zarachowania kosztów

  W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie (...)

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1611

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-01 poz. 518

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1459

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.