Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-30
Data wejscia w życie:2001-09-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 97                — 7212 —                Poz. 1064


§

1. 1. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub pielęgniarka wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki dokonuje zgłoszenia podjęcia lub zakończenia swojej działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w formie pisemnej.

2. Zgłoszenie lekarza powinno zawierać:

1) imię i nazwisko lekarza wraz z podaniem jego dodatkowych kwalifikacji uprawniających do przeprowadzania badań profilaktycznych, numer prawa wykonywania zawodu oraz numer wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,

2) adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej,

3) termin rozpoczęcia albo zakończenia działalności.

3. Zgłoszenie pielęgniarki powinno zawierać:

1) imię i nazwisko pielęgniarki wraz z podaniem jej dodatkowych kwalifikacji wymaganych do wykonywania zadań służby medycyny pracy, numer prawa wykonywania zawodu oraz numer wpisu do rejestru pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy,

2) adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej,

3) termin rozpoczęcia albo zakończenia działalności.

§ 2.

1. Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w podstawowej jednostce medycyny pracy, będącej zakładem opieki zdrowotnej, dokonuje, w formie pisemnej, kierownik tego zakładu.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres zakładu,

2) wskazanie organu, który utworzył zakład,

3) imiona i nazwiska osób wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi z podaniem ich dodatkowych kwalifikacji uprawniających albo wymaganych do wykonywania zadań służby medycyny pracy i numeru wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne albo pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy,

4) termin rozpoczęcia albo zakończenia działalności. §

3. Zgłoszenie podjęcia albo zakończenia działalności, o której mowa w § 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty podjęcia albo zakończenia działalności. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: G. Opala

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1064 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1062 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1061 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie niektórych opłat i wynagrodzeń stosowanych w nasiennictwie.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1054 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1060 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1059 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie urzędów celnych, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1058 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport bezpieczeństwa, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1057 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy podejmowanych na własnym terenie działań na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń, oraz szczegółowych zasad jego weryfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1056 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan operacyjno-ratowniczy sporządzony na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia poza teren, do którego jednostka organizacyjna eksploatująca instalację mogącą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska posiada tytuł prawny.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1053 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia placówek odpowiedzialnych za przeprowadzenie analiz antydopingowych oraz trybu, sposobu i zasad odpłatności za kontrolne badania antydopingowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1063 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1055 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1052 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1051 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 1050 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-13 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-07 poz. 1321

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-09 poz. 377

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.