Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1067 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-06
Data wejscia w życie:2001-09-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1067 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006”

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827.

Art. 1.

1. Ustanawia się wieloletni „Program dla Odry - 2006”, zwany dalej „Programem”, obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.

2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-2016. Art. 2. W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:

1) zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

2) ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,

3) usunięcia szkód powodziowych,

4) prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,

5) zwiększenia lesistości,

6) utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,

7) energetycznego wykorzystania rzek. Art. 3. Program jest realizowany przez Radę Ministrów. Art. 5.

1. Tworzy się Komitet Sterujący „Programu dla Odry - 2006”, zwany dalej „Komi- art. 4 skreślony tetem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.

2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów jako Przewodniczący, 2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,

3) przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej,

4) po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,

5) trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,

6) trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.

3. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Do zadań Komitetu należy:

1) ustalanie kierunków realizacji zadań,

2) inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,

3) ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,

4) opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,

5) prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.

5. Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 6. Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9 048 960 386 zł, w tym 5 561 591 582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. Art. 7. Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-4. Art. 8. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 31 marca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu. Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-08-25

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Załącznik nr 2

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”

Suma/Procent 1 Budżet państwa 965.249.697 10,67 2 NFOŚiGW oraz WFOŚiGW *) 1.914.440.852 21,16 3 Kredyty od instytucji finansowych (np EBI, BRRE) 4 Fundusze Unii Europejskiej 1.862.067.426 20,58 2.734.274.459 30,22 5 Inne (gminy, prywatne) 1.572.927.952 2002 44.234.511 0,49 50.872.050 0,56 240.358.247 2,66 85.779.712 0,95 20.324.102 2003 47.225.052 0,52 67.083.981 0,74 255.777.562 2,83 112.057.060 1,24 34.163.961 2004 91.288.710 1,01 114.058.283 1,26 233.039.103 2,57 179.400.223 1,98 63.951.486 2005 67.719.692 0,75 137.422.462 1,52 188.206.380 2,08 195.014.048 2,15 119.678.623 2006 77.706.323 0,86 154.111.474 1,70 179.137.261 1,98 220.180.002 2,43 132.679.752 2007 89.080.884 0,98 161.789.772 1,79 124.938.195 1,38 235.766.460 2,61 122.970.173 Nakłady i lata realizacji 2008 2009 89.942.053 0,99 162.625.444 1,80 121.050.586 1,34 237.768.165 2,63 120.016.062 79.267.723 0,88 152.469.750 1,69 90.661.651 1,00 219.541.894 2,43 120.016.062 2010 78.242.885 0,86 151.589.777 1,67 89.471.145 0,99 217.875.185 2,41 120.016.062 2011 75.098.675 0,83 148.650.884 1,64 85.669.205 0,95 212.552.469 2,35 120.016.062 2012 66.499.727 0,74 141.415.799 1,56 75.772.934 0,84 198.697.691 2,20 120.016.062 2013 54.016.515 0,60 130.738.785 1,45 61.297.793 0,68 178.432.492 1,97 120.016.062 2014 41.518.141 0,46 119.604.275 1,32 46.527.240 0,51 157.753.719 1,74 120.016.062 2015 34.122.537 0,38 113.056.478 1,25 37.812.614 0,42 145.553.243 1,61 120.016.062 2016 29.286.269 0,32 108.951.638 1,20 32.347.510 0,36 137.902.096 1,52 119.031.359

17,38 RAZEM [PLN] RAZEM [%] 9.048.960.386 100

0,22 441.568.622 4,88

0,38 516.307.616 5,71

0,71 681.737.805 7,53

1,32 708.041.205 7,82

1,47 763.814.812 8,44

1,36 734.545.484 8,12

1,33 731.402.310 8,08

1,33 661.957.080 7,32

1,33 657.195.054 7,26

1,33 641.987.295 7,09

1,33 602.402.213 6,66

1,33 544.501.647 6,02

1,33 485.419.437 5,36

1,33 450.560.934 4,98

1,31 427.518.872 4,72

Pełne zaangażowanie budżetu państwa [PLN] (poz. 1,3 oraz 4)[%]

5.561.591.582 100

370.372.470 6,66

419.926.908 7,55

498.860.803 8,97

450.940.120 8,11

477.023.585 8,58

449.785.540 8,09

448.760.804 8,07

389.471.268 7

385.589.215 6,93

373.320.348 6,71

340.970.352 6,13

293.746.800 5,28

245.799.100 4,42

217.488.394 3,91

199.535.875 3,59

*)

Obejmuje dotacje i pożyczki przyznawane wg zasad obowiązujących w Funduszach (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW)

2005-08-25

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 98, poz. 1067 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.