Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1075 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-24
Data wejscia w życie:2001-09-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1075 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 99                — 7282 —                Poz. 1075


1075

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301 i Nr 52, poz. 538) w art. 180 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „i dopuścić pracownicę do pracy w terminie przez nią wskazanym, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie”;

2) w § 6 w zdaniu drugim po wyrazie „wniosek” dodaje się wyrazy „i udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, przypadającym jednak bezpośrednio po zakończeniu urlopu przez pracownicę, a jeżeli nie jest to możliwe, nie później niż z upływem 14 dni od dnia złożenia wniosku na piśmie”. Art. 2. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 53, poz. 633) w art. 29 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy „ , z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej— matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 16 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu—ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.”;

3) w ust. 6 po wyrazach „w ust. 4” dodaje się wyrazy „i 4a”. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 26 maja 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1075 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1077 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1078 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1076 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1074 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1073 z 2001

  Ustawa z dnia 19 lipca 2001 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Rumunią o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie dnia 15 maja 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 99, poz. 1079 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.

porady prawne online

Porady prawne

 • Działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński

  Od dwóch lat prowadzę działalność gospodarczą, która jest obecnie zawieszona i w związku z tym nie opłacam składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Okazało (...)

 • Chorobowe po ustaniu tytułu ubezpieczenia

  W nawiązaniu do art. 46 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zmienionego ustawą z dnia 20.04.04 r. (Dz. U. (...)

 • Zaświadczenie o zarobkach na chorobowym

  Pracownica podatnika - sp. z o.o. - przebywa obecnie na zwolnieniu z powodu ciąży. Od dwóch miesięcy zasiłek chorobowy wypłaca jej ZUS. Ostatnio zwróciła się do Spółki, (...)

 • Wypłata świadczenie rehabilitacyjnego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał mi świadczenie rehabilitacyjne na okres 12 miesięcy. W momencie przyznania świadczenie byłem nadal zatrudniony. Pracodawca (...)

 • Zasiłek chorobowy przy poronieniu

  Za zwolnienie w okresie ciąży przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Chciałabym się dowiedzieć, jak to wygląda w momencie, gdy (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.