Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 18 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-08
Data wydania:2002-01-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2002-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 18 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 1                — 52 —                Poz. 18


18

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów. Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) prostuje się następujące błędy:

1) w jednolitym tekście ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 953): przypis 17 powinien mieć brzmienie: „17) Od dnia 27 stycznia 1995 r., stosownie do art. 2 ustawy wymienionej w przypisie 1, z pracownikami urzędów państwowych wymienionych w art. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę lub, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, na podstawie powołania. Stosunki pracy nawiązane przed tym dniem na podstawie mianowania pozostają w mocy i mogą być zmieniane i rozwiązywane na zasadach określonych w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Przepisu stanowiącego, że od dnia 27 stycznia 1995 r. z pracownikami urzędów państwowych wymienionych w art. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania, nie stosuje się w przypadku przeniesienia urzędnika mianowanego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych.”;

2) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639) w załączniku, w części drugiej Tabela Stawek Celnych: a) w dziale 49 — Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany, po pozycji towarowej określonej kodem PCN w brzmieniu: „4906 00 00 0 Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, topograficzne itp., oryginalne wykonane ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę”, powinny być następujące pozycje towarowe określone odpowiadającymi im kodami PCN w brzmieniu:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 18 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 17 z 20022002-01-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 16 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rejestrów danych prowadzonych w sprawach obywatelstwa polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20022002-01-08

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20022002-01-08

  Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dozór techniczny nad wózkami widłowymi

  Czy wózki widłowe podlegają dozorowi technicznemu?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.