Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-01-08
Data wydania:2001-12-14
Data wejscia w życie:2002-01-23
Data obowiązywania:2002-01-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 1                — 2 —                Poz. 2


2

USTAWA z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej. Art. 1. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.”, b) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepisu art. 1301 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W razie wystąpienia innych braków niż wymienione w ust. 2 i 3, przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.”;

2) w art. 19a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego «REGON», nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”;

3) w art. 38 w pkt 7 w lit. e) i w pkt 9 w lit. d) skreśla się wyrazy „przed zarejestrowaniem”;

4) w art. 49 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli podmiot podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie składa wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, art. 19a ust. 1 i 2 nie stosuje się.”;

5) skreśla się art. 51;

6) w art. 52: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Przy rejestracji stowarzyszenia, związku zawodowego, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych i zawodowych w dziale 1 wpisuje się osoby wchodzące w skład komitetu założycielskiego, chyba że został powołany organ reprezentacji.”, b) skreśla się ust. 2 i 3;

7) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: „Art. 53a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

8) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu. Wpisy wykreślone w całości nie podlegają ujawnieniu.” Art. 2. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 18 z 20022002-01-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 17 z 20022002-01-08

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 16 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat pobieranych w kraju od cudzoziemców za wydanie dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 15 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rejestrów danych prowadzonych w sprawach obywatelstwa polskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 14 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków hodowli i przechowywania organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub do prowadzenia prac nad tworzeniem odmian roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 13 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 12 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 11 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2002 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 10 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez organy celne na potrzeby postępowania antydumpingowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 9 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących papierosów oznaczonych cenami detalicznymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 8 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zaliczania okresów pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze wynikające ze stosunku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uznania miasta Supraśl za uzdrowisko.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych wyższych szkół oficerskich oraz utworzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20022002-01-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla prostych zbiorników ciśnieniowych podlegających ocenie zgodności.

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20022002-01-08

  Ustawa z dnia 29 listopada 2001 r. o ratyfikacji Umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.