Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 100 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-02-08
Data wydania:2002-01-22
Data wejscia w życie:2002-02-23
Data obowiązywania:2002-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 100 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 10                — 631 —                Poz. 100


100

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych oraz zasad udzielania czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rozkład czasu służby w tygodniu żołnierzy zawodowych oraz

2) zasady udzielania im czasu wolnego za wykonywanie zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby. §

2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do żołnierzy zawodowych pełniących czynną służbę wojskową jako służbę stałą lub służbę kontraktową, zwanych dalej „żołnierzami”. §

3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) jednostka — jednostkę wojskową, samodzielną jednostkę organizacyjną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą odrębny etat, posługującą się pieczęcią urzędową z godłem Państwa i nazwą (numerem) jednostki, a także komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej oraz inną jednostkę organizacyjną podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowaną lub dla której jest on organem założycielskim,

2) dowódca — dowódcę jednostki, szefa i komendanta oraz dyrektora lub kierownika jednostki,

3) dyżur — trwający dwadzieścia cztery godziny dyżur bojowy, operacyjny lub inny ustalony odrębnymi przepisami,

4) etatowy dyżur — trwający dwadzieścia cztery godziny dyżur w stałym systemie dyżurów pełnionych przez żołnierzy w ramach obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego w powołanych do tego celu jednostkach organizacyjnych, w szczególności w Dyżurnej Służbie Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyżurnych służbach operacyjnych rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych oraz podobnych etatowych służbach operacyjnych i dyżurnych ustalonych odrębnymi przepisami,

5) służba dyżurna — trwającą dwadzieścia cztery godziny służbę wewnętrzną, garnizonową lub inną ustaloną odrębnymi przepisami,

6) dni ustawowo wolne od służby — niedziele i święta określone w odrębnych przepisach,

7) dni dodatkowo wolne od służby — soboty niebędące dniami służby. § 4.

1. ˚ołnierz wykonuje zadania służbowe w:

1) jednostce w ramach czterdziestu godzin służby w tygodniu,

2) dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, zwanych dalej „normalnymi godzinami służby”, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. ˚ołnierzowi wykonującemu zadania służbowe w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia dowódca ustala, krótszy niż określony w ust. 1, wymiar czasu służby, odpowiednio do przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnionych w takich warunkach.

3. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na dojazd do miejsca pełnienia służby lub sprawy rodzinne, dowódca może, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez żołnierza obowiązków służbowych, ustalić dla niego inne niż określone w ust. 1 pkt 2 godziny służby w tygodniu, w granicach normy określonej w ust. 1 pkt

1.

4. Dowódca może, w granicach normy określonej w ust. 1 pkt 1 i za zgodą bezpośredniego przełożonego, ustalić dla całego lub części stanu osobowego jednostki inny niż określony w ust. 1 pkt 2 rozkład normalnych godzin służby w poszczególnych dniach tygodnia, w tym w dniach dodatkowo wolnych od służby.

5. Ustalone dla żołnierza na podstawie ust. 2—4 godziny służby są dla niego normalnymi godzinami służby. § 5.

1. ˚ołnierzowi, który na polecenie dowódcy lub bezpośredniego przełożonego wykonywał zadania służbowe poza normalnymi godzinami służby albo w dniu dodatkowo lub ustawowo wolnym od służby, przysługuje jeden dzień wolny od służby, jeżeli wykonywał on zadania służbowe w wymiarze:

1) większym od normalnych godzin służby o co najmniej sześć godzin jednego dnia lub osiem godzin w ciągu tygodnia,

2) co najmniej pięciu godzin w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) w przypadku ustalenia przez dowódcę, na podstawie § 4 ust. 4, normalnych godzin służby w dzień dodatkowo wolny od służby, stosuje się pkt

1.

2. Okresy wykonywania zadań służbowych poza normalnymi godzinami służby w wymiarze krótszym niż określony w ust. 1 sumuje się w każdym miesiącu i odpowiednio przelicza na wymiar określony w ust. 1.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 100 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 107 z 20022002-02-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2002 r. sygn. akt K. 19/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 106 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 105 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 104 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 103 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 102 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 101 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 99 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenie organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 98 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 97 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 96 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 95 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 94 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 93 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 92 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych towarowego domu maklerskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 91 z 20022002-02-08

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 90 z 20022002-02-08

  Ustawa z dnia 25 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 89 z 20022002-02-08

  Ustawa z dnia 17 stycznia 2002 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Czas pracy i odpoczynku policjanta

  Jakie przepisy regulują czas pracy i odpoczynku policjanta?

 • Służba BHP w firmie

  Czy pracodawca zatrudniający ponad 100 osób może zatrudnić na stanowisko Inspektora BHP osobę na podstawie umowy zlecenia czy wymogiem jest umowa o pracę? Jeśli umowa (...)

 • Nadgodziny poborcy skarbowego

  Jestem pracownikiem Urzędu Skarbowego zatrudnionym na stanowisku poborcy. Moje wynagrodzenie składa się ze stałej pensji i prowizji od kwot ściągniętych egzekucyjnie. (...)

 • Zatrudnianie inspektora BHP

  Jeżeli specjalista d/s BHP przebywa na długim zwolnieniu lekarskim - pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na jego miejsce innego inspektora BHP np. na umowę na (zastępstwo)?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-04 poz. 161

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od służby oraz rozkładu czasu służby żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-11 poz. 1760

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-07 poz. 832

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-19 poz. 63

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 793

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Wywiadu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.