Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 923 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-05
Data wydania:2002-06-25
Data wejscia w życie:2002-07-05
Data obowiązywania:2002-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 923 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 100                — 6603 —                Poz. 923


923

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Niemcewicz — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Marian Grzybowski, Jadwiga Skórzewska-Łosiak — sprawozdawca, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, a także Ministra Finansów, na rozprawie w dniu 25 czerwca 2002 r., wniosku Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych o zbadanie zgodności:

1) art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100) w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001), uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., w związku z art. 14a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym — w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499 i Nr 57, poz. 596) — z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przez to, że narusza wynikające z zasady demokratycznego państwa prawnego — zasady: ochrony praw słusznie nabytych i ochrony interesów w toku, zmieniając przed upływem oznaczonego w decyzji administracyjnej okresu, istotne elementy przyznanego tą decyzją statusu zakładu pracy chronionej i nakładając nowe obowiązki, nieobciążające wszystkich przedsiębiorców, a tylko tych, którzy prowadzą zakład pracy chronionej,

2) art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101) w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 923 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 922 z 20022002-07-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 921 z 20022002-07-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 920 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 919 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 918 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 917 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 916 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 915 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 914 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy uznać za zastosowanie krytyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 913 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 912 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 911 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 910 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 909 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 908 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 907 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 906 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Potwierdzenie uprawnienia do zajmowania lokalu

  Jak rozumieć Art. 9. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który w ustępie 2 stanowi: "Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy (...)

 • Uprawnienie do przebywania w lokalu a meldunek

  Jaka jest podstawa prawna, którą kieruje się urzędnik odmawiajacy mi możliwości zameldowania się w lokalu zakupionym przeze mnie od spółdzielni mieszkaniowej i żądający (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.