Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 974 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-20
Data wydania:2002-05-23
Data wejscia w życie:2002-08-20
Data obowiązywania:2002-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 974 z 2002


974

USTAWA z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny. Art. 1. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 804) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: a) § 6l i 6ł otrzymują brzmienie: „§ 6l. W razie wykorzystania udzielonego pozwolenia w wysokości mniejszej niż 95% ogólnej ilości lub wartości towaru objętego pozwoleniem, kaucja ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, proporcjonalnie do niewykorzystanej ilości lub wartości towaru objętego tym pozwoleniem. Kaucja ulega w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli pozwolenie zostanie wykorzystane w ilości mniejszej niż 5% ilości lub wartości towaru objętego tym pozwoleniem. § 6ł. Minister właściwy do spraw gospodarki, z zastrzeżeniem § 8a, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady oraz tryb pobierania i zwrotu kaucji. Rozporządzenie powinno uwzględniać obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej, jak również określać termin wnoszenia kaucji, formę i walutę, w jakiej wnoszona może być kaucja.”, b) dodaje się § 6ł1 w brzmieniu: „§ 6ł1. Zwrot kaucji następuje w kwocie nominalnej, bez odsetek, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnych dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonego pozwolenia.”, c) § 6m otrzymuje brzmienie: „§ 6m. W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowa-

Dziennik Ustaw Nr 112                — 7282 —                Poz. 974


niu obrotem z zagranicą towarami i usługami, pozwolenie, o którym mowa w § 6, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.” Art. 2. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają rozpatrzeniu według przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 974 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 982 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 981 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 980 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 979 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 978 z 20022002-07-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 977 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 976 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 975 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.