Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 975 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-20
Data wydania:2002-05-23
Data wejscia w życie:2002-08-04
Data obowiązywania:2002-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 975 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 112                — 7282 —                Poz. 975


975

USTAWA z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 1793) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. Absolwent, który podjął działalność gospodarczą, podlega, na swój wniosek, zwolnieniu z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności.

2. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne absolwent składa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

3. Absolwent zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne może zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rezygnację z tego zwolnienia. Zwolnienie ustaje od dnia wskazanego przez absolwenta.

4. Absolwent w okresie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne jest zwolniony także z obowiązku przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się także do absolwentów niezamieszkałych w rejonach uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.”;

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a. Przepisy ustawy stosuje się do absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie lub działalność gospodarczą do dnia 31 grudnia 2005 r.” Art. 2. Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676), zawierające dane dotyczące absolwenta zwolnionego z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, powinny być przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie dokumentu pisemnego. Art. 3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 1, nie dotyczy absolwentów, którzy podjęli działalność gospodarczą przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 975 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 982 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 981 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 980 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 979 z 20022002-07-20

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 978 z 20022002-07-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 977 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 976 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 974 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Zwolnienie od powołanie do wojska

  Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978?

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Ustalenie daty zatrudnienia

  Umowa o pracę zostaje zawarta 2.08.2002 na okres próbny 3 miesiące. W umowie zaznaczono, że pracownik ma się stawić w pracy 5.08.2002. Od której daty liczymy czas zatrudnienia (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.