Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 976 z 2002 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-20
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2002-08-04
Data obowiązywania:2002-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 976 z 2002 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 112                — 7283 —                Poz. 976


waniem paszportów zwierząt i ksiąg rejestracji.

4. Koszty związane z opłatami, o których mowa w ust. 3, ponosi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zlecić, w drodze umowy, dokonanie następujących czynności związanych z oznakowaniem bydła, o którym mowa w ust. 2, w szczególności:

1) założenia kolczyków i zgłoszenia tego faktu Agencji w terminie 7 dni,

2) wydania posiadaczowi bydła księgi rejestracji.

6. Umowa, w sprawie oznakowania, określa w szczególności:

1) zasady wydawania kolczyków i ksiąg rejestracji,

2) wysokość wynagrodzenia i zasady dokonywania płatności.

7. Posiadacz zwierzęcia jest obowiązany zapewnić dostęp do zwierzęcia, a także udzielić pomocy osobom dokonującym założenia kolczyków.

8. O terminach zakładania kolczyków na terenie gminy powiadamia posiadaczy bydła, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

9. Po upływie terminów, o których mowa w ust. 8, posiadacz bydła jest obowiązany powiadomić Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie urodzenia lub nabycia zwierzęcia w terminie 7 dni.

10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976).

a) ust. 24 otrzymuje brzmienie: „24. Za czynności związane z oznakowaniem, w tym wydawaniem paszportów oraz ksiąg rejestracji zwierząt, Agencja pobiera opłaty.”, b) w ust. 27: — w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 8, w tym tryb zgłaszania zwierząt do rejestru oraz wzór zgłoszenia,” — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) wysokość opłat za czynności związane z oznakowaniem, wydawaniem paszportów zwierząt i ksiąg rejestracji, uwzględniając koszty ponoszone przez Agencję, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,” — skreśla się pkt

5. Art. 2. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) art. 3c otrzymuje brzmienie: „Art. 3c. Do zadań Agencji należy prowadzenie rejestru i wykonywanie innych czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz, świń, koni, z wyjątkiem koni wolno żyjących, jeleni i danieli utrzymywanych w warunkach fermowych.” Art. 3. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu: „Art. 4a.

1. W 2002 r. i w 2003 r. znakowania i rejestracji bydła dokonuje się zgodnie z przepisami ust. 2—10.

2. Oznakowaniu podlega całe pogłowie bydła, w tym zwierzęta urodzone przed dniem 1 stycznia 2002 r.

3. Posiadacze bydła nie ponoszą opłat za czynności związane z oznakowaniem bydła, w tym założeniem kolczyków, wyda-

Art. 4b. W 2002 r. i w 2003 r. przepis art. 4 w odniesieniu do bydła dotyczy również zwierząt urodzonych po dniu 1 stycznia 2002 r.” Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 112, poz. 976 z 2002 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-10 poz. 1131

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii.

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-18 poz. 1581

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wojskowych organów weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 256

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.