Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1031 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-31
Data wydania:2002-06-07
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1031 z 2002


1031

USTAWA z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Art. 1. W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 i Nr 103, poz. 1099 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 121

1) w art. 1: a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się lit. c), b) w ust. 3:                — 7846 —                Poz. 1031


„g) na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej, pod warunkiem udokumentowania, że pieniądze będące przedmiotem pożyczki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo wykorzystania w tym okresie rzeczy oznaczonych co do gatunku, stanowiących przedmiot pożyczki,”

— w pkt 1 wyrazy „spółce cywilnej lub jawnej” zastępuje się wyrazami „spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przy spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej — wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki lub kapitału zakładowego,” — w pkt 3 oraz w art. 4 pkt 2, w art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i b), w art. 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) i b) i w ust. 2 skreśla się wyraz „(akcyjnego)”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Umowy majątkowe małżeńskie podlegają podatkowi, jeżeli przynajmniej jedna ze stron umowy ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,”;

3) w art. 7 w ust. 1: a) w pkt 3 po wyrazie „użytkowania” dodaje się wyrazy „, w tym również nieprawidłowego,” b) w pkt 4 po wyrazie „pożyczki” dodaje się wyrazy „oraz depozytu nieprawidłowego”, c) skreśla się pkt 6;

4) w art. 9: a) w pkt 10: — lit. c) i d) otrzymują brzmienie: „c) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu — na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn, d) na podstawie umowy zwartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. c), jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych od tego samego podmiotu nie przekracza w ciągu kolejnych 12 miesięcy 1 000 zł,” — dodaje się lit. g) w brzmieniu:

b) skreśla się pkt 12, c) w pkt 13 w lit. e) po wyrazie „celowych” dodaje się wyrazy „utworzonych w drodze ustawy”;

5) w art. 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Płatnicy przekazują pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika. 3b. Notariusze, jako płatnicy podatku, są obowiązani do przekazywania urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisów sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.”;

6) w art. 11 w ust. 1: a) w pkt 4 wyraz „handlowym” zastępuje się wyrazem „przedsiębiorców”, a kropkę zastępuje się przecinkiem, b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej.”;

7) w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów majątkowych małżeńskich właściwym organem podatkowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron umowy.” Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1031 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1042 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1041 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1040 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1039 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wzoru oraz sposobu sporządzania i składania deklaracji wyładunkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1038 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1037 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1036 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1035 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1034 z 20022002-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1033 z 20022002-07-31

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1032 z 20022002-07-31

  Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

porady prawne online

Porady prawne

 • PCC przy zakupie mieszkania od spółdzielni

  Brat zakupił prawo do własnościowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej w drodze przetargu. Otrzymał od spółdzielni rachunek na zakupione mieszkanie. Od umowy (...)

 • Zwolnienie z PCC a deklaracja

  Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w walucie od swojego udziałowca. Czy wobec zwolnienia z podatku PCC takiej pożyczki, mimo to spółka ma obowiązek złożyć do (...)

 • Podstawa obliczenia podatku do deklaracji PCC

  Firma zakupiła wierzytelność w wysokości 30 tys. zł od osoby fizycznej za kwotę 10 tys. zł. Jaką kwotę przyjąć do obliczania 1% podatku od czynności cywilnoprawnych? (...)

 • Sprzedaż obligacji a PCC

  Spółka z o.o. zamierza wyemitować obligacje. Czy sprzedaż obligacji sp. z o.o. będzie podlegała opodatkowaniu PCC?

 • Pożyczka udzielona spółce przez wspólnika a PCC

  Czy od umowy pożyczki udzielonej sp. z o o przez jej udziałowca powinno się naliczyć i opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - dotyczy pożyczek udzielonych (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.